Alle Onderzoeken & Publicaties van Christenhusz, Lieke

Publicatie

Christenhusz, L.C.A., Bohlmeijer, E.T., Meulenbeek, P.A.M. (Augustus 2016).  Psy-expert, september, nr. 3, pag. 35


Schnitzler, J. & Christenhusz, L.C.A. (2016). Tijdschrift voor Gedragstherapie & Cognitieve Therapie, 49 (2). 122-144.


Christenhusz, L. C. A., Prenger, R. et al. (2012).  Nicotine & Tobacco Research, 14(6), 657-663.


Meulenbeek, P., Christenhusz, L. & Bohlmeijer E. (2015). Well-Being Therapy in the Netherlands. Psychotherapy and Psychosomatics 84:316–317. DOI: 10.1159/000381552


Ten Klooster, P.M., Christenhusz, L.C.A., Taal, E., Eggelmeijer, F. van Woerkom, J., & Rasker, J.J. (2014). Clinical Rheumatology, 33(7), 903 – 910. DOI: 10.1007/s10067-014-2516-3


Christenhusz, L.C.A., & Meulenbeek, P.A.M. (2013).  In: E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof, & J.A. Walburg (Eds.). Handboek Positieve Psychologie (pp. 257-258). Amsterdam: Uitgeverij Boom.


Prenger, R., Pieterse, M.E., Braakman-Jansen, L.M.A., van der Palen, J., Christenhusz, L.C.A., & Seydel, E.R. (2013).  The European Journal of Health Economics, 14(2), 297-306. DOI: 10.1007/s10198-011-0371-6


Pagina's