Overzicht Onderzoek

Aanleiding:Complex Post Traumatic Stress Disorder (Complex PTSD) is a term used to denote a severe form of PTSD following repeated interpersonal traumatization in childhood. This construct comprises symptom clusters reflecting difficulties in regulating emotions, disturbances in relational capacities, alterations in attention and consciousness, adversely affected belief systems, and somatization. The lifetime prevalence of PTSD in the Netherlands has been estimated 7.4 % (De Vries & Olff,...


Aanleiding:Er is weinig bekend over suïcidaliteit bij autisme spectrum stoornissen (ASS). In de klinische praktijk valt het op dat (geslaagde) suïcides in deze doelgroep erg onvoorspelbaar kunnen zijn. Veelal blijkt er achteraf sprake te zijn geweest van uitzichtloosheid en een langdurige worsteling met veel lijdensdruk. Daarnaast wordt ook de zogenaamde suïcide-balans gezien. Hoe hierop te interveniëren en op welke manier dit moet worden voorkomen bij deze doelgroep is nog niet duidelijk.


Aanleiding:Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klachten voldoende verklaart. Ze zijn zeer veelvoorkomend in de geneeskunde. In de huidige huisartsen richtlijn wordt bij patiënten met SOLK geadviseerd de persoonlijke in stand houdende factoren van hun klachten in kaart te brengen. Het e-health zelfmanagement systeem Grip op klachten...


Aanleiding:Dit onderzoeksproject maakt deel uit van een promotietraject en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente, de VU en Dimence. De onderzoeken –en de daaraan gekoppelde interventies- die in het kader van het onderzoeksproject uitgevoerd worden dienen uiteindelijk bij te dragen aan het verbeteren van welbevinden en kwaliteit van leven voor de patiëntengroep die kampt met een bipolaire stoornis.


Achtergrond: Routine Proces Monitoring (RPM) is een methode waarbij systematisch feedback wordt gegeven aan de behandelaar zowel over de voortgang van de cliënt als over de ervaren kwaliteit van de behandeling. De werkzaamheid van deze methode zal worden getoetst binnen de basis- en de specialistische ggz.Doel: Onderzoek of RPM de effectiviteit van een behandeling kan verbeteren.Methode: De deelnemers zullen worden ingedeeld in 2 condities:1. De TAU-groep > Deze patiënten krijgen de...


Aanleiding: Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een van de projecten binnen de academische werkplaats autisme Reach-AUT: “klinische crisisbehandeling bij mensen met autisme”. Het onderzoek is opgezet om de aanwezige kennis over klinische crisisbehandelingen te ontsluiten en verder te onderzoeken.


Migratie is een risicofactor voor het ontstaan van psychopathologie. Psychotische en depressieve symptomen komen vaker voor bij migranten in Nederland, ook bij de tweede en derde generatie. Verschillende factoren spelen een rol, waarbij literatuur uitwijst dat sociale factoren in de samenleving een belangrijke determinant zijn. Beter begrip van deze associatie draagt bij aan het vergroten van onze kennis over het ontstaan van psychopathologie en kan bijdragen aan het ontwikkelen van preventieve...


In het onderzoek staat de vraag centraal wat het effect is van EMDR op symptomen van PTSS en van typische ASS-kenmerken bij normaal begaafde volwassenen met ASS. Aanleiding van het onderzoek vormen aanwijzingen dat er sprake is van onderbehandeling van aan trauma gerelateerde klachten bij mensen met ASS. Symptomen die door behandelaars worden beschouwd als symptomen van ASS kunnen manifestaties zijn van stressreacties op het hebben meegemaakt van akelige of bedreigende gebeurtenissen, ook wel...


Aanleiding: Chronisch psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Het leren leven met zo’n aandoening vraagt veel van patienten en hun naasten. Wanneer, zoals bij aandoeningen als schizofrenie en bipolaire stoornis, de ziekte gepaard gaat met periodes met (acuut) psychotische en/of manische symptomen is de impact op het dagelijks leven nog groter. Het doormaken van zo’n terugval, vaak uitmondend in een acute crisissituatie, heeft een grote impact op het bestaan van de patient en...


Het doel van het huidige onderzoek is kennis verzamelen over de behoeften aan ondersteuning van partners van een zwangere vrouw bekend met een bipolaire stoornis. Er zal worden geinventariseerd, op verschillende levensgebieden, wat de ervaren last is van het hebben van een zwangere partner met een bipolaire stoornis en de samenhang van de ervaren last met het hebben van sociale steun en een adequate coping-stijl. De verkregen kennis zou kunnen leiden tot een beter begrip van de last voor...


Pagina's