Overzicht Onderzoek

Aanleiding:In 2022 is vanuit het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen een projectgroep gestart met het aanpassen van de bestaande Guideline-Informed treatment for Personality Disorders (GIT-PD) voor ouderen. Dit is een behandelkader waarmee de reguliere zorg voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis verbeterd kan worden. Onderdeel van dit project is het trainen van teams in GIT-PD ouderen. Uw organisatie is reeds betrokken bij dit project en teams worden of zijn getraind in GIT-PD...


Aanleiding:Mensen die worden opgenomen vanwege een manisch (psychotische) episode kunnen gedurende de opname traumatische ervaringen op doen die grote invloed kunnen hebben op hun identiteit en belemmerend kunnen werken in het persoonlijk herstel. De ambulante verpleegkundige behandeling zou een rol kunnen hebben in het in kaart brengen en verwerken van een mogelijk trauma en (daarmee) het persoonlijk herstel bevorderen. Echter  is het nu onduidelijk in welke mate traumatische ervaringen...


Momenteel zijn compassie-gerichte interventies erg in opkomst, ook bij de behandeling van (complexe) PTSS. Bij deze interventies wordt zelf-compassie als ‘tegengif’ gezien voor mensen met een zeer hoge mate van zelfkritiek, wat weer samenhangt met allerlei vormen van psychopathologie. Het doel van het onderzoek is niet het effect van de interventies onderzoeken, maar een stap daarvoor. Hoe hangen deze verschillende constructen daadwerkelijk samen of zijn er andere variabelen die meespelen?Er...


Aanleiding:Dynamische risicofactoren en triggers spelen een belangrijke rol in de behandeling van forensische patiënten, omdat ze terugkomen in risicotaxatie-instrumenten en richting geven aan behandeling.In het onderzoek richten we ons voornamelijk op de concepten ‘acuut dynamische risicofactoren’ en triggers. Omdat er veel onduidelijkheid heerst met betrekking tot deze concepten in de literatuur en praktijk, willen we graag inzicht krijgen in ADRFs, triggers en hun rol in de verschillende...


Vanuit onderzoek en de klinische praktijk is toenemende behoefte aan inzicht in of, hoe en waarom wearables met biofeedback waarde toevoegen voor de behandeling van reactieve agressie in de forensische zorg. Wearables brengen fysiologische variabelen zoals hartslag en huidgeleiding in kaart. Onderzoek laat zien dat deze fysiologische waarden samenhangen met negatieve emoties zoals stress en agressie. Zo blijkt uit een onderzoek onder tbs-patiënten dat 20 minuten voorafgaand aan een agressieve...


In het forensische werkveld wordt met interventies getracht het (zelf)regulerend vermogen van de patiënt en de veiligheid in de samenleving te vergroten. Het oefenen van nieuwe vaardigheden is hierbij van belang. In praktijk ligt de behandelkamer vaak ver af van de daadwerkelijke omgeving waarin de patiënt fungeert, terwijl het risico voor de maatschappij te groot is om te oefenen in reële situaties. Om de brug te slaan tussen de behandelkamer en de maatschappij kan gebruik worden gemaakt van...


Aanleiding:In de literatuur zijn enkele publicaties beschikbaar die ingaan op de relatie tussen smartphonegebruik en de kwaliteit van slapen. Er zijn echter geen publicaties beschikbaar die ingaan op ervaringsgegevens van deze relatie bij patiënten met een bipolaire stoornis en slaapproblemen. Bovendien komt de relatie smartphonegebruik en slapen niet aan bod in de gerelateerde multidisciplinaire richtlijnen. Voor een groot deel van de verpleegkundig specialisten en andere hulpverleners binnen...


Aanleiding:Deze pilotstudie heeft als doel een virtual reality (VR) scholingstraject te evalueren bedoeld voor behandelaren die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. VR is een innovatieve behandeltool die steeds vaker wordt gebruikt binnen de psychiatrie. Echter blijft het daadwerkelijke gebruik van deze technologie achter. Dit heeft een negatieve invloed op de adoptie op lange termijn. Om de inzet van VR in de praktijk te ondersteunen en verbeteren is er een uitgebreid...


Aanleiding:Een grote patiëntenpopulatie binnen Dimence wordt behandeld voor angst- en of stemmingsstoornissen, waarbij in de behandeling regelmatig wordt geëvalueerd. Gezamenlijke besluitvorming is een belangrijk onderdeel in de evaluatie van de behandeling. Het is echter onbekend hoe patiënten dit beleven. Ervaren zij dat ze daadwerkelijk betrokken worden bij de gezamenlijke besluitvorming en daarbij de inbreng van hen voorop staat?   Doel:Inzicht geven in welke belemmerende en bevorderende...


In Australië hebben Smith et al. (2019) een self-efficacy meetinstrument ontwikkeld en gevalideerd, de Bipolar Self-efficacy Scale (BSES). Om de BSES in Nederland te kunnen gebruiken is er een proces gestart om een adequate Nederlandse vertaling beschikbaar te krijgen. Dit cross-cultural adaptatieproces volgt de richtlijn van Beaton et al. (2002). Dit proces is reeds in fase 5 waarin de voor-definitieve vertaling in de praktijk wordt getest. In de fase die hieraan vooraf ging is met de...


Pagina's