Overzicht Onderzoek

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of slaapstoornissen tijdens de zwangerschap of in de perinatale periode postpartum psychopathologie voorspellen bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis. De hypothese is dat slaapstoornissen tijdens de zwangerschap en/of in de perinatale periode een voorspeller is voor psychiatrische problematiek in de postpartum periode.


Transfore wil een optimale zorg- en behandelketen bieden aan forensische psychiatrische patiënten. Dergelijke patiënttrajecten effectief en efficiënt laten verlopen is echter geen sinecure: het vraagt om nauwkeurige afstemming en samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen en met ketenpartners. Tevens vraagt het om inzicht in de keten: hoe patiënten zich hierbinnen bewegen, alsook zicht op hoe het de patiënt na het traject vergaat. Daarnaast is het belangrijk om te weten of het...


Er is nog veel onduidelijk over de effectieve behandeling van mannen met hyperseksueel gedrag in de poliklinische forensische zorg. Er zijn veelal Amerikaanse onderzoeken gedaan die aanbevelen om verder onderzoek te doen. Of die resultaten toepasbaar zijn in de Nederlandse forensische GGZ is onduidelijk. Daarnaast is er weinig bekend over de werkzame factoren van beeldende therapie met deze doelgroep. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op de werkzame factoren van beeldende...


Inleiding:Het ontbreken van een goede emotieregulatie in kindertijd en adolescentie maakt kinderen kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychopathologie zowel op jonge leeftijd, zoals depressieve symptomen (Garber en Dodge 1991; Kovacs et al, 2008), angstsymptomen (Ollendick en Horsch 2007) en gedragsproblemen (Zeman et al, 2002). Tevens geeft dit een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychopathologie in volwassenheid (Cole, Hall, & Hajal, 2017).  Emotieregulatie wordt meer en meer...


In de afgelopen jaren is de visie op geestelijke gezondheidszorg (ggz) veranderd. Zorg en behandeling zijn steeds meer gericht op het bevorderen van herstel van cliënten op diverse levensgebieden  aansluitend bij de wensen van cliënten (Boevink, 2012; Jose et al., 2015). Aansluitend bij deze beweging is er vanuit de ggz behoefte aan het gebruik van betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten om de voortgang van het herstel van cliënten goed te kunnen meten. Een aantal vragenlijsten die het...


Aanleiding:In 2022 is vanuit het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen een projectgroep gestart met het aanpassen van de bestaande Guideline-Informed treatment for Personality Disorders (GIT-PD) voor ouderen. Dit is een behandelkader waarmee de reguliere zorg voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis verbeterd kan worden. Onderdeel van dit project is het trainen van teams in GIT-PD ouderen. Uw organisatie is reeds betrokken bij dit project en teams worden of zijn getraind in GIT-PD...


Aanleiding:Mensen die worden opgenomen vanwege een manisch (psychotische) episode kunnen gedurende de opname traumatische ervaringen op doen die grote invloed kunnen hebben op hun identiteit en belemmerend kunnen werken in het persoonlijk herstel. De ambulante verpleegkundige behandeling zou een rol kunnen hebben in het in kaart brengen en verwerken van een mogelijk trauma en (daarmee) het persoonlijk herstel bevorderen. Echter  is het nu onduidelijk in welke mate traumatische ervaringen...


Momenteel zijn compassie-gerichte interventies erg in opkomst, ook bij de behandeling van (complexe) PTSS. Bij deze interventies wordt zelf-compassie als ‘tegengif’ gezien voor mensen met een zeer hoge mate van zelfkritiek, wat weer samenhangt met allerlei vormen van psychopathologie. Het doel van het onderzoek is niet het effect van de interventies onderzoeken, maar een stap daarvoor. Hoe hangen deze verschillende constructen daadwerkelijk samen of zijn er andere variabelen die meespelen?Er...


Aanleiding:Dynamische risicofactoren en triggers spelen een belangrijke rol in de behandeling van forensische patiënten, omdat ze terugkomen in risicotaxatie-instrumenten en richting geven aan behandeling.In het onderzoek richten we ons voornamelijk op de concepten ‘acuut dynamische risicofactoren’ en triggers. Omdat er veel onduidelijkheid heerst met betrekking tot deze concepten in de literatuur en praktijk, willen we graag inzicht krijgen in ADRFs, triggers en hun rol in de verschillende...


Vanuit onderzoek en de klinische praktijk is toenemende behoefte aan inzicht in of, hoe en waarom wearables met biofeedback waarde toevoegen voor de behandeling van reactieve agressie in de forensische zorg. Wearables brengen fysiologische variabelen zoals hartslag en huidgeleiding in kaart. Onderzoek laat zien dat deze fysiologische waarden samenhangen met negatieve emoties zoals stress en agressie. Zo blijkt uit een onderzoek onder tbs-patiënten dat 20 minuten voorafgaand aan een agressieve...


Pagina's