Alle Onderzoeken & Publicaties van Stevens, Anja

Onderzoek

Aanleiding:
Dit onderzoek maakt deel uit van een onderzoekslijn waar geïncludeerde patiënten gebruik maken van het zelfmanagementinstrument de life-chart. Het is echter onduidelijk of er factoren van invloed zijn voor het gebruiken van een life-chart door zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis. Hypothetisch wordt gedacht dat het opleidingsniveau, afkomst, therapietrouw en het hebben van eerdere ervaringen van zwangerschap invloed kunnen hebben op het gebruik van de life-chart.

Doel onderzoek:
Middels dit onderzoek wordt inzichtelijk welke factoren van invloed zijn op het toepassen van  een life-chart door zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om beter aan te sluiten bij de patiënt.

Centrale vraagstelling:
Zijn er vanuit de bestaande database factoren te vinden die verklarend zijn voor het gebruiken van een life-chart door zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis?


Aanleiding:
Ondanks vele psychologische en farmacologische behandelopties, ervaren mensen met een bipolaire stoornis substantiële aanhoudende stemmingsklachten, wat de koers en kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) zou verlichting kunnen brengen in deze aanhoudende depressieve klachten, en daarmee mogelijk de kans op een recidief kunnen verkleinen. Er zijn nog maar een beperkt aantal studies naar de effectiviteit van MBCT bij de bipolaire stoornis (voornamelijk pilot studies).


Aanleiding:
De consequentie van het gebruik van lithium en antipsychotica voor de hersenontwikkeling van kinderen is niet duidelijk.

Doel onderzoek:
In hoeverre heeft het intrauterien gebruik van lithium en antipsychotica invloed op de hersenontwikkeling van het kind

Centrale vraagstelling:
Hebben intra uterien aan lithium en/of antipsychotica blootgestelde kinderen subtiele structurele hersenveranderingen vgl met niet blootgestelde kinderen


Aanleiding:
Uit de literatuur is gebleken dat het van belang is om voor zwangere vrouwen met psychiatrische problematiek de risico’s in kaart te brengen om op die wijze mogelijk terugval te voorkomen of tijdig te signaleren en de juiste interventies in te zetten.
Bij Dimence worden deze risico’s, signalen en interventies in kaart gebracht door middel van het zwangerschapsplan. Het is echter nooit onderzocht wat de ervaringen van patiënten zelf zijn met het zwangerschapsplan en of zij ook een meerwaarde hechten aan de begeleiding aan de hand van het zwangerschapsplan.

Doel:
Het doel van dit onderzoek is om inzicht krijgen in de persoonlijke ervaringen van de ontvangen zorg betreffende  vrouwen met een psychiatrische stoornis die tijdens de zwangerschap en in de periode erna die begeleid zijn aan de hand van het zwangerschapsplan. Dit inzicht kan gebruikt worden om  de zorg beter af te stemmen  op de zorgbehoeften van deze (kwetsbare) doelgroep.

Onderzoeksvraag:
Welke ervaringen hebben vrouwen met een psychiatrische stoornis,  die tijdens de zwangerschap en in de periode erna  begeleid zijn aan de hand van het zwangerschapsplan, met het gebruik  van dit plan en de daaruit vloeiende ontvangen zorg?


Aanleiding
Antidepressiva tijdens de zwangerschap. Verstandig? Gek genoeg weet niemand zeker of het voor moeder en kind veilig is om gedurende de zwangerschap antidepressiva te blijven gebruiken. Maar het gebeurt wel. Sterker nog: in Nederland gebruikt maar liefst 2 tot 3% van alle zwangere vrouwen antidepressiva. Dat zijn ongeveer 4000 tot 6000 vrouwen per jaar. 


De studie Bipolar Genetics onderzoekt welk deel van het erfelijk materiaal verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit). Daarnaast willen we graag zoveel mogelijk leren over mogelijke omgevingsfactoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze stoornis.


Het doel van deze studie is om te onderzoeken of slaapstoornissen tijdens de zwangerschap of in de perinatale periode postpartum psychopathologie voorspellen bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis. De hypothese is dat slaapstoornissen tijdens de zwangerschap en/of in de perinatale periode een voorspeller is voor psychiatrische problematiek in de postpartum periode.


Publicatie

Kraiss, J.T., Peter, M., Chrispijn, M., Trompetter, H.R., Stevens, A.W., Neutel, E. ... Bohlmeijer, E.T. (2018). BMC Psychiatry, 18(1), 335.


Goossens, P.J.J., Stevens, A.W.M.M.,  Groot Lipman, M.H.G., Daggenvoorde, T.H. (2017). Sympopna congres ‘Over de schutting’, Ede, juni 2017 (poster) 


Stevens, A.W.M.M., Daggenvoorde, T.H., van der Klis, S.M.D., Kupka, R.W., Goossens, P.J.J. (2017). ISBD congress, Washington, mei 2017 (poster)


Pagina's