Overzicht Onderzoek

Aanleiding:Het onderzoek naar de ervaringen van de deelnemende ouders aan de ouder-baby interventie is geïnitieerd door Impluz. Momenteel is de erkenning van de ouder-baby interventie ouder dan 5 jaar en daarbij onder voorbehoud. Om de interventie voor de derde keer erkend te kunnen laten worden, is een procesevaluatie nodig. Vanuit de organisatie wordt er gekeken naar de ervaringen van de hulpverleners. De onderzoekers zullen zich hierbij focussen op de deelnemende ouders. 


Het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme (VLmA) streeft met haar partners, de TOPGGz-instellingen Karakter, Dimence en het dr. Leo Kannerhuis (LKH), naar het creëren en naleven van een netwerkvisie waarin het betekenisvolle leven van de persoon met autisme met zijn netwerk centraal staat. De leefwereld van de persoon met autisme is daarin het uitgangspunt. Dit streven komt voort uit de grote behoefte - onder vooral mbo- en hbo-professionals in de hoog specialistische zorg (sociotherapeuten,...


Het adequaat beheren van je financiën (financiële capaciteit) is erg belangrijk in ons alledaagse leven. Bijvoorbeeld als het gaat om het doen van boodschappen, maar ook bij meer complexe activiteiten zoals het boeken van een vakantie, het afsluiten van een verzekering of het kopen van een auto of een huis. In de klinische praktijk zijn aanwijzingen dat mensen met psychotische stoornissen moeite hebben met het beheren van hun financiën. Psychotische symptomen kunnen interfereren met hun...


Dit kwalitatieve onderzoek vanuit het samenwerkingsverband Volante is er op gericht inzicht te verwerven in wat patiënten en behandelaars betekenisvolle en gewenste uitkomsten vinden van de behandeling/begeleiding die zij (gaan) krijgen. Het onderzoek vindt plaats in de vorm van twee spiegelgesprekken, het ene gesprek met patiënten in de binnenste ring (en behandelaars in de buitenste) en het andere met behandelaars in de binnenste ring (en patiënten in de buitenste). Onder leiding van een...


Aanleiding:Slaapproblemen tijdens de zwangerschap komen vaak voor en zijn geassocieerd met een verhoogd risico op depressie, angst, hart- en vaatziekten, diabetes, meer pijn tijdens de bevalling, sectio, vroeggeboorte en lager geboortegewicht. Zwangere vrouwen met een psychiatrische stoornis hebben een extra verhoogd risico op een decompensatie wanneer er bij hen ook sprake is van slaapproblematiek. Interventies zoals psycho-educatie over slaaphygiëne, cognitieve gedragstherapie,...


Rationale: Given the longstanding consequences of personality disorders (PD), the focus in the field has recently switched to prevention and early intervention of personality pathology. Although there is increasing evidence for the benefits of some specialist psychotherapeutic approaches, their widespread dissemination is hampered by high training demands. The primary aim of GIT-PD Youth is to prevent personality pathology to having a major impact on the development of adolescents by designing...


Wat is ervaringsdeskundigheid?Mede onder invloed van de Nieuwe GGZ (Delespaule et al., 2016) is er de laatste jaren een verschuiving zichtbaar binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), waarin de herstelgerichte zorg terrein wint van het nog altijd dominante bio-medische model (probleem-georiënteerd denken/’sick care’). Inherent aan deze verschuiving, is meer aandacht gekomen voor ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ. Ervaringsdeskundigheid betreft “het vermogen om op grond van eigen...


Centrale vraagstelling en deelvragen: 1. Is het mogelijk om predictoren en moderatoren voor behandelsucces te identificeren die van invloed zijn op het behandelresultaat van patiënten met PTSS die middels psychotherapie (de traumagerichte behandelingen en IPT in de tweede fase) worden behandeld? En zo ja, welke zijn dit? 2. Draagt het aanbieden van een T-CGT behandeling na EMDR, of EMDR na T-CGT, aan patiënten met PTSS bij aan een (verdere) verbetering van de PTSS-klachten als een voldoende...


InleidingTot 40 % van de mensen met een bipolaire stoornis (BS) heeft een comorbiditeit met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) (Cerimele et al., 2017; Boylan et al., 2004; Otto et al., 2004). Deze mensen ervaren een zwaardere ziektelast en een slechtere kwaliteit van leven (Cerimele et al., 2017).Binnen het team angst en stemming van Dimence Deventer wordt geconstateerd dat PTSS-klachten zich veelal openbaren in een manische stemmingsepisode. Opvallend is dat voornoemde klachten tijdens...


De ouder-kindrelatie is de belangrijkste context voor de ontwikkeling van een kind. De biologische, ontwikkelings-, en omgevingscontexten krijgen vorm via de ouder-kindrelatie. Het is door deze relatie dat het (zeer) jonge kind de wereld gaat begrijpen, interacties met anderen aangaat en een gevoel van competentie, eigenwaarde en ‘zelf’ ontwikkelt. Het is ook via deze relatie dat het kind blootgesteld wordt aan beschermde en risicofactoren (van Bakel e.a., 2013). Er is nog niet veel bekend over...


Pagina's