Overzicht Onderzoek

Volwassenen met een autismespectrumstoornis hebben significant meer kans op suïcidegedachten of -gedrag (Cassidy et al., 2014) en om te overlijden door het plegen van suïcide (Kirby et al., 2019) in vergelijking met de algemene bevolking. Toch wordt suïcidaliteit bij mensen met ASS nog onvoldoende begrepen (Cassidy & Rodgers, 2017). De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek verricht naar risicofactoren voor suïcidaliteit bij mensen met ASS maar onderzoek naar beschermende factoren...


Uit de literatuur blijkt dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) een grotere kans hebben om een OCS (obsessief compulsieve stoornis) te ontwikkelen. Naast een grotere kans om OCS te ontwikkelen blijkt er ook een grotere mate van disfunctioneren bij mensen met ASS en OCS vergeleken met mensen met alleen OCS. Mensen met ASS lijken daarnaast minder goed te profiteren van de standaard behandeling voor OCS dan mensen zonder ASS. In de klinische praktijk wordt gezien dat de lijdenslast bij...


AchtergrondOogcontact is in zijn algemeenheid een fundamentele communicatievorm bij zowel mensen en dieren, waar het bij mensen mogelijk nog van groter belang is, gezien de grotere hoeveelheid zichtbare witte sclera. Veronderstelling is dat bij volwassenen met ASS dit oogcontact 'atypisch' verloopt, in de DSM-5 een 'abnormaliteit' genoemd. Ondanks decennia lang internationaal onderzoek naar het 'atypische' van het oogcontact bij volwassenen met ASS, is tot op heden nog niet tot een afdoende...


Aanleiding: . In de praktijk wordt gezien dat mensen met ADHD en/of ASS problemen ervaren in de emotieregulatie (Williams et al., 2008; Emck et al., 2021). Deze problemen in emotieregulatie hangen samen met problemen in het herkennen van emoties en verminderd lichaamsbewustzijn (Williams et al., 2008; Emck et al., 2021). Dit onderzoek richt zich op volwassenen met ADHD en/of ASS met problemen in de emotieregulatie en lichaamsbewustzijn om zo een bijdrage te leveren aan de behandeling van deze...


Aanleiding:Het onderzoek naar de ervaringen van de deelnemende ouders aan de ouder-baby interventie is geïnitieerd door Impluz. Momenteel is de erkenning van de ouder-baby interventie ouder dan 5 jaar en daarbij onder voorbehoud. Om de interventie voor de derde keer erkend te kunnen laten worden, is een procesevaluatie nodig. Vanuit de organisatie wordt er gekeken naar de ervaringen van de hulpverleners. De onderzoekers zullen zich hierbij focussen op de deelnemende ouders. 


Aanleiding:Het onderzoek naar de ervaringen van de deelnemende ouders aan de ouder-baby interventie is geïnitieerd door Impluz. Momenteel is de erkenning van de ouder-baby interventie ouder dan 5 jaar en daarbij onder voorbehoud. Om de interventie voor de derde keer erkend te kunnen laten worden, is een procesevaluatie nodig. Vanuit de organisatie wordt er gekeken naar de ervaringen van de hulpverleners. De onderzoekers zullen zich hierbij focussen op de deelnemende ouders. 


Het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme (VLmA) streeft met haar partners, de TOPGGz-instellingen Karakter, Dimence en het dr. Leo Kannerhuis (LKH), naar het creëren en naleven van een netwerkvisie waarin het betekenisvolle leven van de persoon met autisme met zijn netwerk centraal staat. De leefwereld van de persoon met autisme is daarin het uitgangspunt. Dit streven komt voort uit de grote behoefte - onder vooral mbo- en hbo-professionals in de hoog specialistische zorg (sociotherapeuten,...


Het adequaat beheren van je financiën (financiële capaciteit) is erg belangrijk in ons alledaagse leven. Bijvoorbeeld als het gaat om het doen van boodschappen, maar ook bij meer complexe activiteiten zoals het boeken van een vakantie, het afsluiten van een verzekering of het kopen van een auto of een huis. In de klinische praktijk zijn aanwijzingen dat mensen met psychotische stoornissen moeite hebben met het beheren van hun financiën. Psychotische symptomen kunnen interfereren met hun...


Dit kwalitatieve onderzoek vanuit het samenwerkingsverband Volante is er op gericht inzicht te verwerven in wat patiënten en behandelaars betekenisvolle en gewenste uitkomsten vinden van de behandeling/begeleiding die zij (gaan) krijgen. Het onderzoek vindt plaats in de vorm van twee spiegelgesprekken, het ene gesprek met patiënten in de binnenste ring (en behandelaars in de buitenste) en het andere met behandelaars in de binnenste ring (en patiënten in de buitenste). Onder leiding van een...


Aanleiding:Slaapproblemen tijdens de zwangerschap komen vaak voor en zijn geassocieerd met een verhoogd risico op depressie, angst, hart- en vaatziekten, diabetes, meer pijn tijdens de bevalling, sectio, vroeggeboorte en lager geboortegewicht. Zwangere vrouwen met een psychiatrische stoornis hebben een extra verhoogd risico op een decompensatie wanneer er bij hen ook sprake is van slaapproblematiek. Interventies zoals psycho-educatie over slaaphygiëne, cognitieve gedragstherapie,...


Pagina's