Overzicht Onderzoek

Mind-Spring is een groepsinterventie gericht op de preventie van psychische gezondheid van statushouders. Mind-Spring heeft als doel de geestelijke gezondheid en psychosociale vaardigheden te verbeteren om het ontstaan of verergeren van psychische klachten te voorkomen en bij te dragen aan het integratieproces. Het maakt gebruik van bestaande methoden als psycho-educatie, stressreductie en empowerment. Naast de inhoud, is de wijze waarop het wordt aangeboden een belangrijk element van het...


AanleidingUit onderzoek is gebleken dat het leven met een suïcidaal familielid ervaren wordt als grote last en impact heeft op veel verschillende levensgebieden. Tegelijkertijd is uit onderzoek gebleken dat steun door de familie een beschermende factor is bij suïcidepreventie. Religie is eveneens een beschermende factor voor suïcidaliteit, deels vanwege sterkere morele bezwaren. Deze morele bezwaren kunnen echter ook leiden tot stigma bij familieleden. Omdat stigma een destructieve werking kan...


Young people with a psychotic disorder have the same social goals as their healthy peers, but their social networks are smaller, they participate less often in leisure activities and are less successful in work and education. Causes of these problems are multifaceted, but culminate in difficulties with interacting in daily life social situations. Current treatments have only moderate effects on social functioning. To this end VR-SOAP, a Virtual Reality treatment for improving Social Activities...


Aanleiding:Lithium is een veelgebruikt medicijn in de behandeling van bipolaire stoornissen. Voor een veilig gebruik van het medicijn dienen GGZ-professionals de bloedspiegels van lithiumgebruikers goed te monitoren. Normaliter wordt dit in het laboratorium gedaan. De lithiummeter biedt het alternatief om de lithiumspiegel van een patiënt direct op locatie te meten via een vingerprik. Het resultaat volgt binnen 8 minuten. De lithiummeter heeft echter ook beperkingen, en een bepaling met dit...


Vanuit onderzoek en de klinische praktijk is er steeds meer vraag naar inzicht over of, hoe en waarom wearables met biofeedback van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de behandeling van agressie in de forensische zorg. Binnen Transfore zijn enkele behandelaren gestart met het gebruiken van de Garmin Vivosmart 4 in hun ambulante AR op Maat groepsbehandelingen. Omdat ze inzicht willen krijgen in het patiëntperspectief, is gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de ervaren voordelen, barrières...


Inleiding en doelEen bipolaire stoornis (BS) is een chronische aandoening die functionele en psychologische beperkingen geeft. De behandeling bestaat voornamelijk uit medicatie, psycho-educatie en het bevorderen van zelfmanagement door middel van leefstijladviezen. Leefstijlaanpassingen met betrekking tot voeding, roken, alcohol, drugs, lichamelijke beweging, seksueel gedraag, reizen, regelmatig leven en slaap zijn effectief voor patiënten met BS. Het aanpassen van leefstijl leidt tot een...


SUMMARYRationale: Bipolar Disorder (BD) is a life-long mood disorder. Self-management is one of the key aspects of treatment. Adequate performance in self-management is essential as it leads to favourable outcomes, in relation to functioning, quality of life and recovery. However, the performance in self-management is noticed to variate between patients. For many patients it remains a challenging task. Numerous factors impede their performance in self-management. Self-management interventions...


Mensen met een ernstige psychiatrische stoornis bewegen vaak te weinig. Dit heeft een negatieve invloed op hun gezondheid en kwaliteit van leven. Helaas is het lastig om deze kwetsbare doelgroep in beweging te krijgen en blijken voor hen bestaande interventies voor fysieke activiteit ook nog eens minder goed te werken. Een verklaring hiervoor is het falen van zelfcontrole, ook wel wilskracht of zelfregulatie genoemd. Zelfcontrole kan op een laagdrempelige manier getraind worden door middel van...


Aanleiding: Shared decision making (SDM) of gezamenlijke besluitvorming krijgt een steeds nadrukkelijkere rol in de gezondheidszorg over de gehele wereld en wordt steeds meer toegepast door onder andere verpleegkundigen, medici en paramedici. De effecten van SDM zijn evidence based. Uit onderzoek blijkt onder andere dat cliënten besluitvaardiger worden en dat SDM de uitkomsten van een behandeling verbetert. Daarnaast zorgt SDM voor meer therapietrouw binnen de behandeling en voor een grotere...


InleidingBinnen het SCOS van Dimence wordt bij volwassenen met autismespectrumstoornis momenteel het Vaardighedenweb ASS vanaf intake ingezet. Vaardighedenweb ASS betreft een verpleegkundige interventie waarmee op een gestructureerde en methodische manier met patiënten en waar mogelijk met hun netwerk, geïnventariseerd wordt op welke levensgebieden hulpvragen bestaan op basis waarvan verpleegdoelen en bijbehorende interventies kunnen worden ingezet en gemonitord. Zodoende kunnen patiënten mede...


Pagina's