Overzicht Onderzoek

Een van de doelstellingen van de Dimence Groep is het ondersteunen van mensen om hun mentale gezondheid in eigen hand te nemen met behulp van het groeiend aantal digitale middelen. Een van deze digitale middelen zijn consumentenversies van smartwatches die steeds populairder worden, effectief zijn in het verbeteren van fysieke gezondheid maar nog weinig gebruikt worden voor het verbeteren van mentale gezondheid. Een eerste stap om te onderzoeken of het gebruikt kan worden voor het verbeteren...


Aanleiding:Een psychische aandoening die vaak voor komt bij ouderen is een depressie. Volgens het World Health Organization wordt er wereldwijd geschat dat 5% van de volwassenen lijdt aan deze aandoening (WHO, 2019). Bij ouderen ligt dit percentage iets hoger, 6-7 % terwijl het percentage ernstige depressie wordt geschat op 2 tot 3%. Onderzoek leert dat de wijzen van spanningsregulatie onderliggend kan zijn aan de depressie terwijl bepaalde cognitieve strategieën zoals positief kijken naar...


Behandelaren in de SGGZ worden regelmatig geconfronteerd met de onmogelijkheid een vraag naar de gewetensvorming te beantwoorden. Maar hoe breng je het geweten in kaart? Aan de vakgroep Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam wordt momenteel een project uitgevoerd waarin op basis van een nieuwe theorie van het geweten en klinische ervaringskennis een instrument voor de gewetensdiagnostiek wordt ontwikkeld. Onder leiding van Frans Schalkwijk worden momenteel de...


In de geestelijke gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale ondersteuning van de behandeling. Een voorbeeld hiervan is het digitaal patiëntportaal. Binnen alle divisies van Dimence Groep is er een versie van dit online platform beschikbaar. Via het digitaal patiëntportaal kunnen patiënten te alle tijde zicht krijgen op hun behandeling, door toegang te hebben tot vragenlijsten die door de behandelaar zijn klaargezet, geplande afspraken bekijken of gespreksverslagen...


Problematisch middelengebruik is een veelvoorkomende probleem in de samenleving. De evidence-based behandeling voor problematisch middelengebruik en verslavingsproblematiek bestaat onder andere uit cognitieve gedragstherapie (CGT). Bij CGT ligt de focus ligt op het verkrijgen van inzicht en aanleren van nieuwe copingvaardigheden en het toepassen van deze vaardigheden in de praktijk. Maar bij de meeste vormen van CGT worden deze vaardigheden geoefend in de behandelkamer, waardoor het moeilijk...


Volwassenen met een autismespectrumstoornis hebben significant meer kans op suïcidegedachten of -gedrag (Cassidy et al., 2014) en om te overlijden door het plegen van suïcide (Kirby et al., 2019) in vergelijking met de algemene bevolking. Toch wordt suïcidaliteit bij mensen met ASS nog onvoldoende begrepen (Cassidy & Rodgers, 2017). De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek verricht naar risicofactoren voor suïcidaliteit bij mensen met ASS maar onderzoek naar beschermende factoren...


Uit de literatuur blijkt dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) een grotere kans hebben om een OCS (obsessief compulsieve stoornis) te ontwikkelen. Naast een grotere kans om OCS te ontwikkelen blijkt er ook een grotere mate van disfunctioneren bij mensen met ASS en OCS vergeleken met mensen met alleen OCS. Mensen met ASS lijken daarnaast minder goed te profiteren van de standaard behandeling voor OCS dan mensen zonder ASS. In de klinische praktijk wordt gezien dat de lijdenslast bij...


AchtergrondOogcontact is in zijn algemeenheid een fundamentele communicatievorm bij zowel mensen en dieren, waar het bij mensen mogelijk nog van groter belang is, gezien de grotere hoeveelheid zichtbare witte sclera. Veronderstelling is dat bij volwassenen met ASS dit oogcontact 'atypisch' verloopt, in de DSM-5 een 'abnormaliteit' genoemd. Ondanks decennia lang internationaal onderzoek naar het 'atypische' van het oogcontact bij volwassenen met ASS, is tot op heden nog niet tot een afdoende...


Aanleiding: . In de praktijk wordt gezien dat mensen met ADHD en/of ASS problemen ervaren in de emotieregulatie (Williams et al., 2008; Emck et al., 2021). Deze problemen in emotieregulatie hangen samen met problemen in het herkennen van emoties en verminderd lichaamsbewustzijn (Williams et al., 2008; Emck et al., 2021). Dit onderzoek richt zich op volwassenen met ADHD en/of ASS met problemen in de emotieregulatie en lichaamsbewustzijn om zo een bijdrage te leveren aan de behandeling van deze...


Aanleiding:Het onderzoek naar de ervaringen van de deelnemende ouders aan de ouder-baby interventie is geïnitieerd door Impluz. Momenteel is de erkenning van de ouder-baby interventie ouder dan 5 jaar en daarbij onder voorbehoud. Om de interventie voor de derde keer erkend te kunnen laten worden, is een procesevaluatie nodig. Vanuit de organisatie wordt er gekeken naar de ervaringen van de hulpverleners. De onderzoekers zullen zich hierbij focussen op de deelnemende ouders. 


Pagina's