Alle Onderzoeken & Publicaties van Bloemert, Hendrikje

Onderzoek

Inleiding
Binnen het SCOS van Dimence wordt bij volwassenen met autismespectrumstoornis momenteel het Vaardighedenweb ASS vanaf intake ingezet. Vaardighedenweb ASS betreft een verpleegkundige interventie waarmee op een gestructureerde en methodische manier met patiënten en waar mogelijk met hun netwerk, geïnventariseerd wordt op welke levensgebieden hulpvragen bestaan op basis waarvan verpleegdoelen en bijbehorende interventies kunnen worden ingezet en gemonitord. Zodoende kunnen patiënten mede sturing geven aan de eigen behandeling en een ‘autistische niche’ vormen. Hierdoor heeft Vaardighedenweb ASS de potentie om ten positieve bij te dragen aan zelfregulatie van volwassenen met ASS, aan positieve gezondheid en uiteindelijk: een meer betekenisvol leven. De ervaringen van patiënten aangaande het werken met dit instrument is echter nog niet eerder onderzocht.


Deelonderzoek promotie ‘Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patiënten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel (Intensive Specialized Autism Care Study (ISAC study))’.

Doel onderzoek:
Het eerste doel is het verkrijgen van inzicht in de processen het ontstaan van een crisis die leiden tot een intensieve klinische behandeling bij patiënten met ASS en de invloed van persoons- en omgevingsfactoren op dit proces.
Het tweede doel is het verkrijgen van inzicht in het herstelproces van patiënten met ASS na een intensieve klinische behandeling. Tevens zal worden onderzocht hoe de persoons- en omgevinsgebonden factoren dit proces beïnvloeden

Centrale vraagstelling en deelvragen:
Hoe verlopen processen van ontstaan van de crisis die leiden tot een intensieve klinische behandeling patiënten met ASS? Welke persoons- en omgevingsfactoren zijn van invloed op dit proces?
Hoe verloopt het proces van herstel van patiënten met ASS na een intensieve klinische behandeling en welke persoons- en omgevingsfactoren beïnvloeden dit proces?


Aanleiding: Voor dubbeldiagnose cliënten, met een verstoord slaappatroon, werd een slaapcursus ontwikkeld en gegeven. Hierin zijn verschillende niet-farmacologische interventies verwerkt, zoals stimuluscontrole, slaaphygiëne-educatie, cognitieve therapie en relaxatietraining. In veel kwantitatieve onderzoeken is het effect van deze interventies op de slaapkwaliteit onderzocht. Tot nog toe is nauwelijks tot geen kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaring van de slaapkwaliteit en het dagelijks functioneren bij een verstoord slaappatroon.


Aanleiding: Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een van de projecten binnen de academische werkplaats autisme Reach-AUT: “klinische crisisbehandeling bij mensen met autisme”. Het onderzoek is opgezet om de aanwezige kennis over klinische crisisbehandelingen te ontsluiten en verder te onderzoeken.


Publicatie