Crisis en herstel bij patiënten van 12 jaar en ouder met een autismespectrumstoornis

Abstract:

Aanleiding: Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een van de projecten binnen de academische werkplaats autisme Reach-AUT: “klinische crisisbehandeling bij mensen met autisme”. Het onderzoek is opgezet om de aanwezige kennis over klinische crisisbehandelingen te ontsluiten en verder te onderzoeken.

Probleemstelling: De prevalentie en de zorgbehoeften naar intensieve en specifieke zorg bij mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) is toegenomen, ook voor klinische crisisbehandeling. De reguliere klinische crisisbehandeling voor mensen met autisme lijkt niet toereikend te zijn, wat leidt tot een ongunstig beloop van de behandeling met verdere escalatie in het toestandsbeeld en stagnatie in het functioneren. Dit lijkt vooral veroorzaakt te worden door een gebrek aan deskundigheid en kennis over autisme en handelingsverlegenheid bij hulpverleners.

Doelstelling: Het doel van het onderzoek is om door precisiediagnostiek meer vat te krijgen op de problematiek van de patient en het beloop van de ziekte.

Vraagstelling: De centrale vraagstellingen in dit onderzoek zijn: - Wat zijn beschermende en luxerende factoren in de aanloop naar een crisis, die uitmondt in een klinische crisisbehandeling bij mensen met een autisme spectrum stoornis van 12 jaar en ouder? - Wat zijn bevorderende en belemmerden factoren op het herstel tijdens een klinische crisisbehandeling van mensen met ASS van 12 jaar en ouder?

Methode: Om de centrale vraagstellingen te beantwoorden zal gebruik worden gemaakt van de ‘Mixed Methods-benadering’, wat inhoudt dat zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek zal worden verricht in deelonderzoeken. Onderzoek 1: systematisch literatuuronderzoek. Onderzoek 2: kwalitatief onderzoek naar risicofactoren voor ontstaan van een crisis, welke uitmondt in klinische crisisbehandeling. Onderzoek 3: kwalitatief onderzoek naar de factoren van invloed op het herstel tijdens een klinische crisisbehandeling. Onderzoek 4: kwantitatief onderzoek naar de risicofactoren en de invloed van klinische crisisbehandeling op herstel/welbevinden. Onderzoek 5: het ontwikkelen van een richtlijn via de EBRO methode.

 

Samenwerking:

1e Promotor: prof. dr. B. van Meijel, Lector GGz Verpleegkunde, Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum / Parnassia Groep

2e Promotor: prof. dr. A. Beekman, Hoogleraar Psychiatrie &  Hoofd afdeling Psychiatrie VU Medisch Centrum, Amsterdam

Copromotor: mr. dr. B.B. Sizoo, Centrum Ontwikkelingsstoornissen, Dimence, Deventer

Copromotor: dr. L. Verhoeven, Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth

In kader van:
Promotie binnen een deelproject van de academische werkplaats autisme Reach-Aut
Duur van het onderzoek:
oktober 2014 tot december 2025
Onderzoekslijn:
Preventie en levensloop
Informatie:
Hendrikje Bloemert