Een kwalitatief onderzoek naar de processen die leiden tot een intensieve klinische behandeling en het herstelproces bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Abstract:

Deelonderzoek promotie ‘Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patiënten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel (Intensive Specialized Autism Care Study (ISAC study))’.

Doel onderzoek:
Het eerste doel is het verkrijgen van inzicht in de processen het ontstaan van een crisis die leiden tot een intensieve klinische behandeling bij patiënten met ASS en de invloed van persoons- en omgevingsfactoren op dit proces.
Het tweede doel is het verkrijgen van inzicht in het herstelproces van patiënten met ASS na een intensieve klinische behandeling. Tevens zal worden onderzocht hoe de persoons- en omgevinsgebonden factoren dit proces beïnvloeden

Centrale vraagstelling en deelvragen:
Hoe verlopen processen van ontstaan van de crisis die leiden tot een intensieve klinische behandeling patiënten met ASS? Welke persoons- en omgevingsfactoren zijn van invloed op dit proces?
Hoe verloopt het proces van herstel van patiënten met ASS na een intensieve klinische behandeling en welke persoons- en omgevingsfactoren beïnvloeden dit proces?

 

Samenwerking:

De MC/HC afdeling van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en de HIC-afdelingen van Dimence.
De afdeling CIBA van het dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth.

Co-onderzoeker:
Duur van het onderzoek:
juni 2017 tot maart 2026
Onderzoekslijn:
Preventie en levensloop
Status:
Analyse
Informatie:
Hendrikje Bloemert