Alle Onderzoeken & Publicaties van van den Berg, Jan Willem

Onderzoek

Transfore heeft meerdere locaties in Oost-Nederland. Op elke locatie hebben hulpverleners te maken met patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoond hebben. De nadruk in de behandeling ligt op het grensoverschrijdende gedrag, en minder op de seksuele gezondheid. Veel patiënten hebben geen seksuele voorlichting gehad, of hun seksuele voorlichting is onvoldoende geweest. Er valt nog veel winst te behalen in het gesprek over seksuele gezondheid en in het geven van seksuele voorlichting aan patiënten. Om hierover het gesprek aan te gaan als hulpverlener met je patiënt, is lef en kennis nodig. Ook lopen hulpverleners vast in hun gesprekken met patiënten, komen ze niet verder. Ze durven bijvoorbeeld niet goed het gesprek aan te gaan over seksuele gezondheid, over hoe een patiënt zijn/haar seksualiteit vormgeeft of wil geven in de toekomst. Of de hulpverlener beschikt over te weinig kennis over seksuele gezondheid of hoe seks werkt en kan daardoor het gesprek niet verder voeren met de patiënt.


Binnen de forensische behandeling is het terugdringen van het recidiverisico het primaire doel. Om dit te realiseren richt de behandeling zich op veranderbare factoren die samenhangen met recidive, de zogenoemde dynamische risicofactoren. Gewoonlijk worden deze factoren via interviews, observaties en schriftelijke registratieopdrachten in kaart gebracht en opgevolgd. Gezien tekorten in de zelfregulatie en/of de behandelmotivatie van forensische patiënten zijn schriftelijke registraties vaak onvolledig. We verwachten dat het registreren via een smartphone een grotere respons zal geven, omdat patiënten worden herinnerd aan en gestimuleerd voor het doen van hun registratieopdracht. Daarnaast kunnen de verkregen gegevens eenvoudig in grafieken weergegeven worden, wat ook ten goede zal komen aan het vergroten van de motivatie voor de registratie.


Binnen de forensische behandeling is het terugdringen van het recidiverisico het primaire doel. Om dit te realiseren richt de behandeling zich op veranderbare factoren die samenhangen met recidive, de zogenoemde dynamische risicofactoren. Gewoonlijk worden deze factoren via interviews, observaties en schriftelijke registratieopdrachten in kaart gebracht en opgevolgd. Gezien tekorten in de zelfregulatie en/of de behandelmotivatie van forensische patiënten zijn schriftelijke registraties vaak onvolledig. We verwachten dat het registreren via een smartphone een grotere respons zal geven, omdat patiënten worden herinnerd aan en gestimuleerd voor het doen van hun registratieopdracht. Daarnaast kunnen de verkregen gegevens eenvoudig in grafieken weergegeven worden, wat ook ten goede zal komen aan het vergroten van de motivatie voor de registratie.

Het primaire doel van dit onderzoek is om te exploreren of het met een smartphone monitoren van gedachten, gevoelens en gedragingen met de Experience Sampling Methodology (ESM) de effectiviteit van de behandeling van forensische patiënten verbetert, doordat (1) patiënten beter in staat zijn registratieopdrachten uit te voeren wanneer dit elektronisch kan en (2) patiënten en hulpverleners meer inzicht krijgen in de aard, omvang en onderlinge samenhang van de dynamische risicofactoren door het elektronisch monitoren middels ESM. In dit kader zullen naast grafieken ook zogenoemde netwerken van onderling samenhangende dynamische risicofactoren gegenereerd en aan de patiënt en hulpverlener gepresenteerd worden.

We includeren maximaal 10 patiënten die voor forensische behandeling aangemeld zijn bij een forensische (poli)kliniek in verband met het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als onderdeel van de intake en/of het monitoren van behandelvooruitgang zal patiënten gevraagd worden -op basis van wat volgens hen belangrijke dynamische risicofactoren zijn en wat hierover vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend is - om vijfmaal per dag risicovolle gedachten, gevoelens en gedragingen te registreren middels over de dag herhaalde ESM-metingen (via een mobiel apparaat 1 à 2 minuut invultijd). Op basis van de metingen worden afbeeldingen gegenereerd die patiënt en hulpverlener met elkaar bespreken en kunnen gebruiken om nieuwe of behandeldoelstellingen te formuleren en/of behaalde behandelresultaten te evalueren.


Publicatie

Van den Berg, J.W., Smid, Wineke., Kossakowski, J.J., van Beek, D., Borsboom, D., Janssen, E. & Gijs, L. (2020).
SSOCIATION FOR PSYCHOLOGICAL SCIENCE (APS)
Clinical Psychological Science 1–16, 2020.
DOI: 10.1177/2167702620901720
www.psychologicalscience.org/CPS 


Van den Berg, J.W., Ekhart, T., Woertman, L. (2004).
Tijdschrift voor Seksuologie (2004) 28, 123-127.


Van den Berg, J.W. en B. Hesper (2014).
In: Beperkt in de keten: Mensen met een licht verstandelijke  beperking in de trafrechtsketen. H. Kaal e.a. (red). Den Haag, Boom Lemma Uitgevers.


Van den Berg, J.W., Noom, S. en M. van den Bremer (2015).
De Forensische Zorgspecialisten, Utrecht (2015)


Van den berg, J.W., Bolt, B., Keulen-de Vos, M., Möhlmann, F. (2016)
In: Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking, R. Didden e.a. (red), pag. 185-198 (2016). Uitgeverij de Tijdstroom 
ISBN: 9789058983022


Pagina's