'Pilot Experience Sampling Method (ESM) via mobile devices’ binnen de behandeling van forensische patiënten.

Abstract:

Binnen de forensische behandeling is het terugdringen van het recidiverisico het primaire doel. Om dit te realiseren richt de behandeling zich op veranderbare factoren die samenhangen met recidive, de zogenoemde dynamische risicofactoren. Gewoonlijk worden deze factoren via interviews, observaties en schriftelijke registratieopdrachten in kaart gebracht en opgevolgd. Gezien tekorten in de zelfregulatie en/of de behandelmotivatie van forensische patiënten zijn schriftelijke registraties vaak onvolledig. We verwachten dat het registreren via een smartphone een grotere respons zal geven, omdat patiënten worden herinnerd aan en gestimuleerd voor het doen van hun registratieopdracht. Daarnaast kunnen de verkregen gegevens eenvoudig in grafieken weergegeven worden, wat ook ten goede zal komen aan het vergroten van de motivatie voor de registratie.

Het primaire doel van dit onderzoek is om te exploreren of het met een smartphone monitoren van gedachten, gevoelens en gedragingen met de Experience Sampling Methodology (ESM) de effectiviteit van de behandeling van forensische patiënten verbetert, doordat (1) patiënten beter in staat zijn registratieopdrachten uit te voeren wanneer dit elektronisch kan en (2) patiënten en hulpverleners meer inzicht krijgen in de aard, omvang en onderlinge samenhang van de dynamische risicofactoren door het elektronisch monitoren middels ESM. In dit kader zullen naast grafieken ook zogenoemde netwerken van onderling samenhangende dynamische risicofactoren gegenereerd en aan de patiënt en hulpverlener gepresenteerd worden.

We includeren maximaal 10 patiënten die voor forensische behandeling aangemeld zijn bij een forensische (poli)kliniek in verband met het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als onderdeel van de intake en/of het monitoren van behandelvooruitgang zal patiënten gevraagd worden -op basis van wat volgens hen belangrijke dynamische risicofactoren zijn en wat hierover vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend is - om vijfmaal per dag risicovolle gedachten, gevoelens en gedragingen te registreren middels over de dag herhaalde ESM-metingen (via een mobiel apparaat 1 à 2 minuut invultijd). Op basis van de metingen worden afbeeldingen gegenereerd die patiënt en hulpverlener met elkaar bespreken en kunnen gebruiken om nieuwe of behandeldoelstellingen te formuleren en/of behaalde behandelresultaten te evalueren.

Samenwerking:

KU Leuven

In kader van:
Promotie Transfore Verder betrokken: Hanneke Kip en Yvonne Boumann
Duur van het onderzoek:
juni 2020 tot december 2022
Onderzoekslijn:
Gezondheidstechnologie
Status:
Afgerond
Informatie:
Jan Willem van den Berg