de Jonge, J.M. (Jannet)

Robothond gemedieerde behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ROBOTASS)

nleiding:
In augustus 2018 is een verkennend pilot onderzoek gedaan naar de inzet van de ‘companion pet dog’ (hierna: robothond) bij mensen met een autismespectrumstoornis die in klinische behandeling zijn bij Lorna Wing, onderdeel van het Specialistische Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS), Dimence. Het betreft een pluche robothond die blaft als je tegen hem praat, die geaaid en geknuffeld kan worden en die een nagebootste hartslag heeft waarvan de frequentie afneemt naarmate de hond meer wordt geaaid.  Naar aanleiding van de positieve ervaringen van patiënten tijdens deze pilot is het idee ontstaan de toepassing en het effect van gebruik van de robothond verder te onderzoeken.

Doel
Het doel is om bij ongeveer 30 mensen met ASS te onderzoeken of gebruik van de robothond invloed heeft op het activiteitenpatroon, eenzaamheidsgevoelens en stemming en angstklachten bij mensen met ASS.

Motiverende gespreksvoering en gezamenlijke besluitvorming in de verslavingspsychiatrie

Aanleiding:
Binnen de GGZ, waaronder ook Dimence, wordt er gestreefd naar cliëntparticipatie en naastenparticipatie tijdens het opstellen van het zorgplan door gebruik te maken van motiverende gespreksvoering en gezamenlijke besluitvorming. Zoals eerder genoemd is de toepassing van motiverende gespreksvoering en gezamenlijke besluitvorming complex, omdat cliënten door hun aandoening vaak veranderen van gedachten (Joosten, Jaspers, Dijkstra, & de Jong, 2015). Door de cliënt en naasten mee te laten beslissen wordt echter ondoelmatigheid voorkomen en het zelfmanagement van de cliënt gestimuleerd (Westermann & Maurer, 2015; Elwyn, et al., 2014). Het stimuleren van zelfmanagement komt ook terug in de visie van Dimence.

Ondersteuningsbehoefte professional Verslavingspsychiatrie Dimence in uitvoer van motiverende gespreksvoering.

Doel:
Evaluatie van de training Motiverende Gespreksvoering met als eindproduct een advies voor verdere implementatie

Vraagstelling en deelvragen:
Zijn er verschillen in vaardigheden en handelingsbekwaamheid voor en na de training Motiverende Gespreksvoering (MGV)?
- Welke verschillen zijn er voor en na de training MGV?
- In hoeverre ervaren medewerkers handelingsbekwaamheid MGV na de training?
- Op welke manier kan MGV versterkt worden in de werkpraktijk?

Motiverende gespreksvoering.

Baron, E., De Jonge, J. M. & Schippers, G. M. (2015). Tijdschrift voor gedragstherapie, 48, 138-152

Motiverende gespreksvoering in psychotherapie

Schippers, G.M., Baron, E., de Jonge, J. & Zinn, M.F. (geaccepteerd voor publicatie). Tijdschrift voor Psychotherapie