Kip, Hanneke

Participatory development of Virtual Reality to coach forensic psychiatric patients.

Kip, H., Kelders, S. M., Bouman, Y., Dijkslag, D., van Gemert-Pijnen, J.E.W.C. (2017).
In: P.W. de Vries & T. van Rompay (eds.). 12th International Conference on Persuasive Technology 2017, Amsterdam, the Netherlands. (poster)

VooRuit met VR: idee voor VR-toepassing voorleggen aan stakeholders met als doel inzicht te krijgen in verbeterpunten en acceptatie van het idee. Deelonderzoek van VooRuit met VR

Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken in hoeverre de eerder geïdentificeerde values (voorkeuren, wensen, toegevoegde waarde) van stakeholders m.b.t. een VR-toepassing voor de forensische geestelijke gezondheidszorg worden vertegenwoordigd in het concrete idee voor de VR toepassing.  Het tweede doel is het onderzoeken in hoeverre de values naar voren komen in het concrete idee voor de VR-toepassing en welke verbeterpunten nodig zijn om de values zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Centrale vraagstelling en deelvragen
De vraag die centraal staat bij dit gedeelte van het onderzoek is: Worden de values van de stakeholders van ontwikkeling van VR voor de forensische ggz vertegenwoordigd in dit concrete idee voor de VR-toepassing?

Logdata onderzoek Minddistrict: adherentie aan een web-based interventie in de forensische ggz

Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is het inzicht krijgen in het gebruik en voorspellers van gebruik van Minddistrict in de forensische ggz.

Centrale vraagstelling en deelvragen
Het huidige onderzoek probeert antwoord te geven op twee overkoepelende onderzoeksvragen, gebaseerd op Sieverink et al. (2017b):
Hoe wordt Minddistrict gebruikt door patiënten in de forensische ggz?
Wat zijn de voorspellers voor adherentie en uitval aan Minddistrict?

Het gebruik van eHealth door behandelaren in de forensische geestelijke gezondheidszorg.

Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is om de factoren in kaart te brengen die volgens behandelaren een belemmering vormen bij het gebruik van MindDistrict in de ambulante forensische ggz. Dit met als doel om het gat tussen wat er in theorie mogelijk is op het gebied van eHealth en wat er in de praktijk gebeurt proberen te dichten.

Centrale vraagstelling en deelvragen:
De vraag die centraal staat in dit onderzoek is als volgt: Welke factoren hebben volgens behandelaren invloed op het gebruik van Minddistrict in de forensische ggz bij de behandeling van patiënten?
Deze vraag zal beantwoord worden door middel van de volgende deelvragen:

VooRuit met VR: een online vragenlijstonderzoek naar de wensen en voorkeuren van stakeholders ten aanzien van een VR toepassing voor de forensische geestelijke gezondheidszorg. (deelonderzoek)

Doel onderzoek:
Het in kaart brengen van de values (voorkeuren, wensen, toegevoegde waarde) van stakeholders m.b.t. een VR-toepassing voor de forensische geestelijke gezondheidszorg.
Dit gebeurt via een online vragenlijst waarin zes filmpjes getoond worden over mogelijke toepassingen van VR in de fggz, gebaseerd op eerdere interviewstudies en focusgroepen. De mening van respondenten wordt uitgevraagd door middel van een vragenlijst om involvement te meten: The Personal Involvement Inventory (Zaichkowsky, 1994), vertaald naar het Nederlands voor ander onderzoek.

The development of Virtual Reality within forensic psychiatry

Doel:
De doelstelling van dit onderzoek is om fase 1 van de CeHRes Roadmap, ‘ de Contextual Inquiry’, in kaart te brengen. Het doel is dus om inzicht te krijgen in de huidige context omtrent het behandelaanbod met de daarbij horende verbeterpunten en de identificatie van de (key)-stakeholders.

Hoofdvraag:
Waar in het huidige behandelaanbod binnen Transfore zou Virtual Reality een toegevoegde waarde hebben?

Deelvragen:
Wat is de huidige stand van zaken van Virtual Reality binnen de FGGZ in het algemeen?
Wie zijn de (key)-stakeholders bij de ontwikkeling van de VR-toepassing binnen Transfore?
Hoe ziet het huidige behandelaanbod binnen Transfore eruit?
Voor welke punten in de huidige behandelingen zou VR, volgens de patiënten en behandelaren, een toegevoegde waarde hebben?

Pagina's