Content analyse van signaleringsplannen bij een bipolaire stoornis. Een kwalitatief onderzoek naar de signalen en acties die patiënten beschrijven van een manische of depressieve episode.

Abstract:

Aanleiding:
De multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen (Kupka et al., 2015) adviseert om zelfmanagement te bevorderen bij mensen met een bipolaire stoornis door middel van het opstellen van een signaleringsplan. Er is echter geen duidelijk beeld hoe patiënten hun gedrag, emoties en acties daadwerkelijk beschrijven en of er overeenkomsten zijn in de wijze waarop zij hun signaleringsplan vormgeven. Hierdoor is er veel verschil in de uitwerking van signaleringsplannen.

Doelstelling
Het doel van het onderzoek is te exploreren hoe patiënten de signalen en bijbehorende acties om terugval te voorkomen beschrijven in de verschillende fases van het signaleringsplan. Dit om meer inzicht te verschaffen in wat patiënten belangrijk vinden om te beschrijven in het signaleringsplan zodat het signaleringsplan (beter) tegemoetkomt aan de wensen van de patiënt en er aanbevelingen gedaan kunnen worden over het werken met en het opstellen van een signaleringsplan.

Vraagstelling
Hoe beschrijven patiënten met een bipolaire stoornis in het signaleringsplan bij de verschillende fases de signalen van terugval en welke acties beschrijven ze om terugval te voorkomen?

Methode
Bij dit kwalitatief onderzoek wordt gebruik gemaakt van de contentanalyse als methode. Bij een contentanalyse wordt een codeframe ontwikkeld. Het codeframe zal bestaan uit hoofd- en subcategorieën welke corresponderen met tekst uit het signaleringsplan. Om de trustworthiness van het codeframe te vergroten worden alle gevonden signalen besproken in de peerdebriefing en gezamenlijk gecodeerd tot een hoofd of subthema.

Het resultaat zal een tekstmatrix zijn met de gevonden hoofd en subcategorien van waaruit antwoord gegeven zal worden op de onderzoeksvraag.

Samenwerking:

SCBS en teams Bipolaire stoornissen 

Co-onderzoeker:
In kader van:
Opleiding GGZ Verpleegkundig Specialist
Duur van het onderzoek:
oktober 2019 tot juni 2020
Onderzoekslijn:
Overig
Status:
Afgerond
Informatie:
Elke Athmer