Is een gezamenlijk besluit ook samen genomen? Een kwalitatief onderzoek naar shared decision making bij mensen met schizofrenie in een klinische setting.

Abstract:

Doel onderzoek:
Het doel van het onderzoek is een aantal factoren te formuleren die SDM bevorderen waardoor de mate van herstel versneld en vergroot wordt. 

Centrale vraagstelling en deelvragen:
De centrale vraag in dit onderzoek is hoe mensen met de diagnose schizofrenie, die klinisch behandeld worden bij Dimence, afdeling Esquirol te Deventer shared decision making ervaren.
Een deelvraag is welke ondersteunende en belemmerende factoren de mensen met de diagnose schizofrenie ervaren in het contact met de behandelaar betreffende SDM.
Een andere deelvraag is welk effect heeft het gezamenlijk nemen van besluiten op de behandeling ervaren door de mens met de diagnose schizofrenie.

Werkwijze:
Het is een empirisch fenomenologisch onderzoek, waar door middel van het afnemen van open interviews informatie wordt verkregen over de ervaring die mensen met de diagnose schizofrenie hebben met SDM en welke betekenis zij hieraan geven.

Co-onderzoeker:
In kader van:
GGZ Verpleegkundig Specialist i.o.
Duur van het onderzoek:
september 2017 tot februari 2018
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Ilse Wesseldijk