Een kwalitatief onderzoek naar hulpvragen en zorgbehoeften van volwassen patiënten met verslavingsproblematiek en ADHD en volwassen patiënten met verslavingsproblematiek en ASD.

Abstract:

Aanleiding: Uit eerder uitgevoerd kwantitatieve onderzoek is gebleken dat er op diverse levensgebieden hulpvragen en zorgbehoeften aanwezig zijn bij patiënten met SUD en ADHD en patiënten met SUD en ASD.

Probleemstelling: Er is geen wetenschappelijke kennis over de inhoud van de hulpvragen en zorgbehoeften binnen het verpleegkundig domein van patiënten met SUD en ADHD en/of ASD.

Vraagstelling: Welke betekenis geven volwassen patiënten met verslavingsproblematiek en ADHD of ASD aan hulpvragen en zorgbehoeften?

Doelstelling: Verdiepend inzicht verkrijgen in de hulpvragen en zorgbehoeften binnen het verpleegkundig domein van patiënten met SUD en ADHD en patiënten met SUD en ASD. Het perspectief van de patiënt staat centraal.

Methode: Patiënten die deelnemen aan dit onderzoek hebben eerder deelgenomen aan het kwantitatieve onderzoek naarhulpvragen en zorgbehoeften. De onderzoekspopulatie zal bestaan uit 12-15 patiënten met SUD en ADHD en 12-15 patiënten met SUD en ASD. Er wordt gebruik gemaakt van diepte-interviews met behulp van een topiclijst. De topiclijst is gebaseerd op probleemgebieden die naar voren zijn gekomen uit het kwantitatieve onderzoek.

Data analyse: De interviews worden opgenomen met computerprogramma Audacity, verbatim uitgeschreven en vervolgens gecodeerd in het computerprogramma MAXQDA2010. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van de methode van Colaizzi (1978) zoals beschreven door Polit en Beck (2008).

Samenwerking:

Prof. T. van Achterberg, PhD. UMC st Radboud,Nijmegen / Scientifix Institute for Quality of Healthcare

Prof. W. van den Brink, MD. AMC, Amsterdam/Institute for addiction research

Dhr. P.J.J. Goossens, PhD

Co-onderzoeker:
In kader van:
Masterprogramma Advanced Nursing Practice van opleidingsinstelling GGZ VS door mw. K. Slager. Onderzoek als onderdeel van de promotie van mw. Drs. L.M. Kronenberg
Duur van het onderzoek:
september 2011 tot december 2012
Onderzoekslijn:
Informatie:
Linda Kronenberg