Een reden om te stoppen: Een onderzoek naar de hindernissen bij het volgen van een therapie in het eHealth platform MindDistrict

Abstract:

Aanleiding:
Binnen Mindfit wordt het eHealth platform MindDistrict in een blended care setting gebruikt als aanvulling op face-to-face behandelingen. In dit platform kan de cliënt thuis informatie doorlezen, over zijn problemen schrijven, en oefeningen doen die vervolgens in de behandeling kunnen worden besproken. Hoewel de effectiviteit van internettherapie hoog is, verloopt de implementatie binnen Mindfit moeilijk. Slechts een klein deel van de mensen die met een online therapie start, maakt deze ook daadwerkelijk af. Bij de online modules voor depressie en paniekstoornis ligt de drop-out op respectievelijk 87,71% en 92,48%. Sinds het effect van de internettherapie samenhangt met het aantal afgeronde modules, wordt duidelijk dat het positieve effect van MindDistrict grotendeels verloren gaat voor bijna alle cliënten.

Doel onderzoek:
Het is duidelijk dat cliënten barrières ervaren in het volgen van de internettherapie in MindDistrict. Wat deze barrières precies zijn is echter nog grotendeels onbekend. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de barrières die cliënten ervaren bij het volgen van online modules in MindDistrict en advies geven over hoe deze barrières in de toekomst verkleind kunnen worden.

Centrale vraagstelling en deelvragen:
Wat zijn de barrières die cliënten ervaren bij het volgen van een online interventie in MindDistrict en hoe kunnen deze barrières mogelijk worden verholpen?

Samenwerking:

Universiteit Twente

Co-onderzoeker:
In kader van:
Masterthese Positieve Psychologie
Duur van het onderzoek:
juli 2017 tot oktober 2017
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Vincent van Bruggen