Experiential knowledge and its contribution to recovery oriented mental health care services

Abstract:

Het promotieonderzoek borduurt voort op een in 2017 gestart RAAK-Publiek onderzoek getiteld ‘De bijdrage van ervaringsdeskundigheid van professionals in de praktijk van zorg en welzijn1’. Een eerste kwantitatieve meting (n=1890) en kwalitatieve dataverzameling versterken de aanname dat een aanzienlijk percentage (45%) van de professionals een potentieel aan ervaringskennis heeft en een deel van hen wil dit ook wil benutten. Professionals ervaren vaak nog moeilijkheden om de beide rollen (professional én ervaringsdeskundig) te integreren en aandacht ging uit naar het persoonlijk-professionele proces. Cliënten reageren over het algemeen positief op de introductie van de ervaringsdeskundige professional. In de organisaties is echter nog veel onwetendheid over deze nieuwe rol, met name onder regiebehandelaren (psychiaters/psychologen). Doel van dit onderzoek is beter zicht te krijgen op de waarde van ervaringskennis en deskundigheid in de ggz. Vraagstelling van het onderzoek is: wat is de (toegevoegde) waarde van ervaringsdeskundigheid in de ggz? Hiertoe wordt kwalitatief onderzoek gedaan onder cliënten, hun professionals en onder leidinggevenden.

In kader van:
Externe promotie
Duur van het onderzoek:
december 2019 tot maart 2023
Onderzoekslijn:
Overig
Status:
Afgerond
Informatie:
Simona Karbouniaris