Grip op Gedrag: Beïnvloedende factoren op de maatschappelijke participatie, in het bijzonder school/opleiding en werk, van normaalbegaafde jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblematiek.

Abstract:

Aanleiding:
In de afgelopen jaren is er veel veranderd voor mensen met ASS, hun directe omgeving en de betrokken instanties. Met de overheveling van taken naar de gemeenten (Jeugdzorg, AWBZ), de invoering van de wet Passend Onderwijs en de invoering van de Participatiewet, spreekt de overheid burgers die behoefte hebben aan ondersteuning meer aan op hun eigen verantwoordelijkheden en eigen regie. Als er ondersteuning nodig is, dient dit dicht bij de burger georganiseerd te worden, in nauwe samenwerking met de school/opleiding en andere betrokkenen zoals de jeugdzorg, de WMO-zorg en de arbeidsmarkt. Betrokken partijen signaleren dat deze veranderingen tot gevolg hebben dat jongeren en jongvolwassenen met ASS nog eerder dreigen uit te vallen in onderwijs en werk. Het gaat hier vooral om jongvolwassenen met ASS, een normale begaafdheid en bijkomend probleemgedrag. Het betreft vooral externaliserende gedragsproblemen. Deelname aan onderwijs en/of werk wordt hierdoor moeilijker en heeft negatieve gevolgen voor een duurzame deelname aan school/opleiding of werk. Dit maakt dat de zelfstandige participatie aan het maatschappelijke leven, voor zover mogelijk, in het geding komt.  De problemen van deze groep jongvolwassenen worden vooral zichtbaar tussen de leeftijd van 16 en 25 jaar. De afgelopen twee decennia is er een stijging in het aantal mensen dat gediagnosticeerd wordt met een ASS. Ongeveer 1% van alle mensen, of mogelijk zelfs meer, heeft een autisme spectrumstoornis. Veel mensen met ASS hebben een tweede diagnose, in ongeveer 60% van deze mensen betreft dit gedragsproblemen. Indien er naast ASS sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek, zoals gedragsproblemen, leidt dit tot een nog grotere impact op het dagelijks functioneren zoals deelname aan school/opleiding en werk. Slechts een derde van de jongeren met ASS volgt regulier onderwijs en slechts 25-30% van de mensen met ASS boven de 18 jaar heeft inkomen uit arbeid als belangrijkste inkomensbron. Het niet kunnen deelnemen aan school/opleiding en werk vanwege ASS en externaliserende gedragsproblemen is een niet wenselijke situatie omdat dit een voorwaarde is voor de algemene gezondheid en het functioneren in de maatschappij.

Doel onderzoek:
In deze studie willen we inzicht verkrijgen in ondersteunende en belemmerende factoren en (ondersteunings)behoeften in de deelname aan een school/opleiding en werk, met aandacht voor de transitie van school/opleiding naar werk, voor normaalbegaafde (IQ>70) jongvolwassenen (16-25 jaar) met ASS en externaliserend probleemgedrag.

Centrale vraagstelling en deelvragen:
Welke factoren spelen een ondersteunende of belemmerende rol in de deelname aan school/opleiding en werk, en de transitie van school naar werk, voor normaalbegaafde (IQ>70) jongvolwassenen (16-25 jaar) met ASS en externaliserend probleemgedrag, en waar ligt hun ondersteuningsbehoefte?

Samenwerking:

Het is een samenwerkingsverband tussen de academische werkplaatsen autisme Samen Doen! en Reach-aut, waar Dimence deel van uitmaakt.

Co-onderzoeker:
In kader van:
Onderzoek vindt plaats op verzoek vanuit ministerie van VWS en wordt gefinancierd door ZonMw.
Duur van het onderzoek:
september 2017 tot december 2018
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Bram Sizoo