De kwaliteit van slapen: smartphonegebruik de stoorzender?

Abstract:

Aanleiding:
In de literatuur zijn enkele publicaties beschikbaar die ingaan op de relatie tussen smartphonegebruik en de kwaliteit van slapen. Er zijn echter geen publicaties beschikbaar die ingaan op ervaringsgegevens van deze relatie bij patiënten met een bipolaire stoornis en slaapproblemen. Bovendien komt de relatie smartphonegebruik en slapen niet aan bod in de gerelateerde multidisciplinaire richtlijnen. Voor een groot deel van de verpleegkundig specialisten en andere hulpverleners binnen de ggz maakt het gebrek aan informatie vanuit de literatuur en richtlijnen onduidelijk in hoeverre er aandacht zou moeten zijn voor smartphonegebruik bij patiënten met een bipolaire stoornis en slaapproblemen.

Doel:
Aan het einde van het onderzoek hebben verpleegkundig specialisten en andere hulpverleners in de ggz kennis opgedaan over de betekenis van smartphonegebruik voor het slapen bij mensen met een bipolaire stoornis en slaapproblemen, waarmee de kwaliteit van behandelingen kan worden verbeterd.

Onderzoeksvraag:
Welke betekenis geven mensen met zowel een bipolaire stoornis als slaapproblemen aan smartphonegebruik voor het slapen?

Methode:
Kwalitatief onderzoek vanuit een fenomenologisch onderzoeksdesign. Sprake van convenience sampling in de periode van 01-09-2023 t/m 01-02-2024 binnen enkele teams van de Dimence Groep. Er zullen 10-15 patiënten met een bipolaire stoornis, slaapproblemen en smartphonegebruik geïncludeerd worden, waarbij er een 50/50 verdeling is in geslacht. Dataverzameling vindt plaats middels open interviews. Data-analyse vindt plaats middels de methode van Colaizzi. Zowel dataverzameling- als analyse zullen elkaar afwisselen totdat er datasaturatie is bereikt.

Samenwerking:

Mindfit en Teams Bipolaire stoornissen

In kader van:
Opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ
Duur van het onderzoek:
september 2023 tot juni 2024
Onderzoekslijn:
Gezondheidstechnologie
Status:
In aanvraag
Informatie:
Roy van Lier