Een kwalitatieve inhoudsanalyse van een herstelgerichte intake bij patiënten met een bipolaire stoornis en middelengebruik

Abstract:

Aanleiding:
Het hebben van een bipolaire stoornis in combinatie met middelengebruik (BPSM) heeft een slechte prognose op het herstel (Levy, Manove, & Weiss, 2012). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een herstelgerichte benadering belangrijk is in de behandeling van patiënten met BPSM. Dit onderzoek valt binnen de onderzoekslijn van “herstelgerichte diagnostiek” van het lectoraat Zorginnovatie in de psychiatrie en vindt plaats binnen Dimence, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Drenthe, GGZ Friesland, en Lentis. Binnen deze vier noordelijke GGZ instellingen geldt de herstelgerichte benadering als leidend principe. De herstelgerichte visie richt zich op het leren omgaan met de ziekte en weer eigen regie krijgen over het leven (Van der Stel, 2015). Herstelgerichte zorg voor de patiënt met BPSM richt zich op de hele persoon en context van de patiënt en kent vier domeinen (Van der Stel, 2015):

Persoonlijk herstel
Klinisch herstel
Functioneel herstel
Maatschappelijk herstel

Tot nu toe is er echter weinig bekend over hoe deze vier domeinen van herstel bij patiënten met BPSM meegenomen worden tijdens de intake. Daarnaast is er geen bestaande theorie over een herstelgerichte intake.

Onderzoeksdoel:
Door inzicht te krijgen in hoe de vier domeinen van herstel aan bod komen tijdens een herstelgerichte intake kunnen er gericht aanbevelingen gedaan worden over een herstelgerichte intake bij patiënten met BPSM. De uitkomsten van dit onderzoek dragen bij aan kennis op het gebied van de herstelgerichte intake en suggesties voor de praktijk en toekomstig onderzoek.

Onderzoeksvraag
Op welke manier wordt er aandacht besteedt aan de vier domeinen van herstel bij patiënten met een bipolaire stoornis en middelengebruik tijdens de huidige intakefase? 

Samenwerking:

Onderdeel onderzoek Lectoraat zorg en innovatie in de psychiatrie van de NHL.

Co-onderzoeker:
In kader van:
Opleiding GGZ Verpleegkundig Specialist
Duur van het onderzoek:
juni 2020
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Mirjam Keuls