Moeders met borderline. Een kwalitatief onderzoek naar behoeftes van moeders met borderline problematiek naar ondersteuning in de ouderrol.

Abstract:

Achtergrond: Vanuit de hulpverlening aan het kind wordt nauwe samenwerking met ouders verwacht, echter wanneer ouders eigen psychiatrische problematiek hebben blijkt de behandeling niet altijd gemakkelijk. In de praktijk blijkt dat het moeilijk is het contact met moeders met een borderline persoonlijkheidsproblematiek te blijven onderhouden waardoor de continuïteit en de kwaliteit van de behandeling van het kind onder druk komt te staan. Problemen rondom de opvoeding blijven hierdoor voort bestaan. Hoewel er veel onderzoek is gedaan over het ontstaan en de behandeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis, zijn de problemen in de opvoeding bij ouders met borderline persoonlijkheidsstoornis vrijwel genegeerd.

Doel: Het doel van dit onderzoek is om vanuit de ondersteuningsbehoeftes van de moeders met borderline persoonlijkheidsproblematiek een passend en effectief hulpverleningsaanbod te creëren voor moeder en kind.

Methode: Er is een kwalitatief onderzoek gedaan volgens de grounded theory methode, waarbij op basis van semi-gestructureerde interviews met zes moeders met borderline persoonlijkheidsproblematiek informatie is verzameld over de ondersteuningsbehoeftes in de ouderrol.

Resultaten: Moeders met borderline persoonlijkheidsproblematiek geven aan dat ze door het moederschap meer geconfronteerd worden met de kenmerken van de BPS en bepaalde kenmerken werden zelfs als heftiger ervaren. Verder geven ze aan zich dikwijls erg onzeker te voelen in het moederschap. Ze hebben behoeftes ten aanzien  ndersteuning in de uitvoering van hun ouderrol en verwachten dat ze door middel van die ondersteuning steviger kunnen functioneren in het moederschap.

Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat moeders met BPS behoefte hebben aan vroegtijdige ondersteuning. Zij willen al begeleiding ten tijde van de zwangerschap zodat zij kunnen wennen aan de rolverandering. Ook hebben zij behoefte aan meer kennis op het gebied van opvoeding en ontwikkeling van het kind en over hoe het moederschap intervenieert met hun BPS. Naast vroegtijdige ondersteuning en kennis hebben zij behoefte aan psycho-educatie voor zichzelf en hun naastbetrokkenen. Verder is er behoefte aan organisatorische ondersteuning en hulp bij toegang tot voorzieningen zoals bv kinderopvang of vervroegd peuterspeelzaal.

Samenwerking:

Mw. M. Swartjes, Dimence

In kader van:
Masterprogramma Advanced Nursing Practice van opleidingsinstelling GGZ VS
Duur van het onderzoek:
augustus 2010 tot februari 2011
Onderzoekslijn:
Informatie:
Marleen Arling