Onderzoek naar de mogelijkheid van het kunnen bieden van gepersonaliseerde zorg bij de psychologishe behandeling van patiënten met een depressie, middels gebruik van een zogenaamde Personalized-Advantage Index (PAI).

Abstract:

Deelonderzoek D*Phase psychotherapy study.
Doel deelonderzoek:
Het doel van dit deelonderzoek binnen de grotere d*phase studie is om beter helder krijgen of het door gebruik te maken de Personalized Advantage Index (PAI) methode, mogelijk is om een meer op het individu toegesneden vorm van indicatiestelling voor psychotherapie mogelijk te maken.
Hierbij zal apart gekeken worden, naar een PAI voor elk van verschillende gemeten uitkomsten uit de d*phase studie (depressieve klachten, kwaliteit van functioneren, ervaren welbevinden), , voor de kortere en ook de langere termijn uitkomsten (en mogelijk voor verschillende RCT’s (externe validatie)). Dit in de verwachting daarmee de mogelijkheden om persoonsgerichte zorg te bieden, te doen laten toenemen. Dit ook afhankelijk van de vraag op welk van de genoemde uitkomstdomeinen de patiënt middels psychotherapeutische behandeling, op de korte en wat langere termijn de grootste verbetering wenst te realiseren.

Centrale vraagstelling en deelvragen
De centrale achterliggende vraag luidt: zijn er aanwijzingen te vinden, dat het gebruik van personalized advantage index, mogelijkheden biedt tot het optimaliseren van de behandelresultaten en persoonsgerichte zorg bij de psychotherapeutische behandeling van depressie?
Deelvragen:
* Is het mogelijk een PAI te construeren die mogelijkheden biedt voor persoonsgerichte zorg in de psychotherapeutische behandeling van depressie middels KPSP danwel CGT?
* Kan dit apart voor de primaire uitkomstmaat (verandering in ernst van depressieve klachten) en de verschillende secundaire uitkomstmaten (kwaliteit van functioneren en ervaren mate van welbevinden); en zijn de relevante voorspellers ook anders voor primaire en verschillende secundaire uitkomstmaten?
* Kan dit apart voor uitkomsten op de kortere en wat langere termijn?
* Kan dit apart voor verschillende RCT’s (externe validatie)?
* Geeft gebruik van de data verzameld via fase 2 van het onderzoek, bevestiging van predictieve waarde van de verschillende geconstrueerde PAI?
* Blijft de voorspellende waarde van de geconstrueerde PAI, ook overeind als een poging tot externe validatie gedaan wordt met behulp van een dataset, zoals verzameld in een andere RCT naar de non-inferioriteit van KPSP aan CGT?
* Zijn er algemene prognostische variabelen te identificeren, welke reden geven om te denken dat überhaupt het aanbieden van psychotherapeutische behandeling middels CGT of KPSP af te raden valt? Dit door prognostische variabelen te combineren tot een prognostische index, zoals Lorenzo-Luaces et al., 2017 hebben gedaan.

Samenwerking:

Aartjan Beekman (Department of Psychiatry, Amsterdam University Medical Center, Vrije Universiteit Medical Center, Amsterdam, Netherlands

In kader van:
Promotie: Deelstudie D*Phase psychotherapy study
Duur van het onderzoek:
januari 2020 tot april 2024
Onderzoekslijn:
Gepersonaliseerde zorg en Zelfmanagement
Status:
Analyse
Informatie:
Susanne Bremer-Hoeve