Overzicht Onderzoek

In 2011 overleden 1647 personen ten gevolge van zelfdoding, van wie een minderheid kinderen en jongeren tot 18 jaar. Naar aanleiding van de vraagstelling van de kinderartsen van de Isala Klinieken over de continuiteit van zorg voor kinderen en jongeren die na een suicidepoging na intoxicatie werden behandeld, vond retrospectief prevalentieonderzoek plaats bij de Isala Klinieken in Zwolle. Doel van het onderzoek was de verbetering van de zorg. Uit dossieronderzoek kwam naar voren dat in de...


Aanleiding: Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 66% van alle patienten in de geestelijke gezondheidszorg lijdt aan slaapproblemen, waaronder insomnia. Een effectieve nietmedicamenteuze interventie bij insomnia is music-assisted relaxation (MAR), oftewel ontspanning door muziek. In de klinische praktijk leidde het toepassen van MAR tot een statistisch significante verbetering van de slaapkwaliteit. In de ambulante setting is MAR niet eerder onderzocht. Methode: Een mixed methods pilotonderzoek met...


Om bewijs te leveren dat clienten zijn veranderd na een interventie is vaak meer nodig dan het simpelweg rapporteren van de geobserveerde scores. Immers, geobserveerde scores bestaan vaak uit een mix van ware scores en random meetfout. Wanneer verandering over de tijd geobserveerd wordt is het dus de vraag of deze geobserveerde verandering door een ware verandering komt of door random meetfouten. Verschillende analysemethoden zijn al ontwikkeld om ware verandering te onderscheiden van random...


Aanleiding:Zorg aan ACT cliënten en hun omgeving willen verbeteren. In het jaarplan staat het dat er meer met familie van onze cliënten moet worden gewerkt.  Echter is er geen zicht op wat de ervaringen zijn van familieleden met betrekking tot de huidige contacten die ze met het ACT team hebben.


De onderzoeksvraag is gesteld vanuit het team contextueel behandelen (samenwerking KIDZ-team en team Persoonlijkheidsstoornissen). Het doel van dit team is de zorg voor ouders met persoonlijkheidsproblematiek en hun jonge kinderen te verbeteren. Met dit onderzoek willen we meer te weten komen over werkzame factoren bij behandelingen van ouder kindrelaties. We weten al dat goede mentaliserende capaciteiten van ouders het mentaliserend vermogen van kinderen vergroten en de kans op...


Achtergrond: Patienten met schizofrenie of een andere ernstige psychiatrische aandoening hebben een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes, wat leidt tot een kortere levensverwachting van ongeveer 20 jaar. Oorzaken van het verhoogde risico zijn onder meer het gebruik van antipsychotica, een genetische kwetsbaarheid, lichamelijke inactiviteit, roken en een ongezond dieet. Doel: LION onderzoekt de (kosten)effectiviteit van een leefstijlinterventie voor mensen met een ernstige...


Aanleiding/doel: Voor Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten om de progressie van een client tijdens een behandeling te monitoren. Bij psychogeriatrische clienten wordt geadviseerd om de ervaren belasting van de mantelzorgers te meten door middel van de EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg). Er is sinds de ontwikkeling van de EDIZ in 1995 echter weinig onderzoek gedaan naar de psychometrische kwaliteit van de EDIZ. In dit onderzoek zijn een aantal...


Achtergrond: In een sterke ontwikkeling van online behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg is er nog weinig onderzoek gedaan naar de betekenis van eHealth vanuit het perspectief van clienten met een dubbele diagnose. Doel: Inzicht in de mogelijke betekenis van eHealth in de behandeling vanuit het perspectief van clienten met ADHD en middelenafhankelijkheid.


Aanleiding: Het Illness Management & Recovery (IMR) groepsprogramma is ontwikkeld om clienten met Ernstige Psychische Aandoening (EPA) te ondersteunen in hun herstelproces. Onderzoeksvraag: Welke mechanismes uit het IMRgroepsprogramma hebben een positief effect op het herstelproces vanuit clientenperspectief?


Inleiding: Er is weinig onderzoek verricht naar het voorkomen van autisme of autistische trekken bij ouderen. De vraag is welke cognitieve functies achteruitgaan bij veroudering bij ASS en welke cognitieve functies verbeteren. De vraag is namelijk of bij mensen met specifieke dementiele beelden juist meer ASS symptomen aanwezig zijn. De hypothese is dat er bij patienten met frontale dementie meer ASS kenmerken zullen zijn dan bij patienten met Alzheimer.


Pagina's