Overzicht Onderzoek

Inleiding: Door de taakverschuiving in de ggz komen patienten met een complexe Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) steeds vaker bij verpleegkundigen voor stabilisatiefase van traumabehandeling. In dit artikel wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd naar verpleegkundige interventies in deze stabilisatiefase. Methode: In verschillende databases in gezocht naar artikelen met betrekking tot interventies in de stabilisatiefase bij complexe PTSS. Aanvullend is gezocht op enkele internationale...


Aanleiding: Uit vorige onderzoeken kwam naar voren dat het nodig is om meer inzicht te krijgen in de coping strategieen van patienten met Substance Use Disorder (SUD) en co-morbide Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) of Autisme Spectrum Stoornissen, omdat deze mogelijk invloed hebben op het omgaan met de symptomen, geconstateerde zorgbehoeften en het verloop van het herstelproces. Doel: Doel van de studie is inzicht in de coping stijl die door deze patienten groepen gehanteerd...


Professionals in de geestelijke gezondheidszorg hebben in hun dagelijkse praktijk regelmatig met suïcidaal gedrag te maken. Recent is de nieuwe richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag uitgebracht. Richtlijnen zijn nuttig en nodig, maar blijken lastig toe te passen in de praktijk. Het project PITSTOP suïcide onderzoekt hoe dit het beste kan. PITSTOP suïcide staat voor Professionals in Training to Stop Suicide. Speciaal geselecteerde medewerkers binnen een afdeling worden...


Aanleiding:Beschrijvingen van existentiële ervaringen, waaronder existentiële angst, zijn voor een groot deel theoretisch van aard. Empirisch onderzoek heeft zich voornamelijk op de algemene populatie gericht. Uitgaande van dit onderzoek en ervaringen uit de klinische praktijk, valt te verwachten dat existentiële ervaringen een grote rol spelen in psychopathologie en relevant zijn voor het begrip van psychiatrische stoornissen en de behandeling hiervan. Om deze reden is nader onderzoek gewenst...


Doel:Het onderkennen en vaststellen van eventuele technische, procedurele en andere problemen bij psychotische patiënten die beeldbellen. Onderzoeksvraag:Wat voor zienswijze hebben psychotische patiënten op het beeldbellen en hoe kan het beeldbellen als therapeutisch instrument meer geschikt gemaakt worden voor deze doelgroep?


In mijn onderzoek richt ik mij op de verschillende soorten verklaringsmodellen die worden gebruikt om kennis te verzamelen en organiseren, in het bijzonder in de psychiatrie als vak. Bekende voorbeelden zijn de dopamine hypothese bij schizofrenie, de zwakke centrale coherentie hypothese bij autisme en psychosociale verklaringen voor depressie. Ik begin door het concept ’verklaring’ onder de loep te nemen en door algemene verklaringsmodelellen tegen het licht te houden.


Aanleiding:Dit onderzoek zal een eerste stap zijn om de mogelijkheden van flankerend ambulantisering binnen een klinische setting te verkennen (In opdracht van COS, Dimence en lectoraat T. H. &C, Saxion). De betekenis van flankerend ambulantisering is om cliënten met ASS via  E-Mental Health  op meer afstand te begeleiden. Dit op meerdere momenten in de tijd namelijk voordat een cliënt wordt opgenomen om zodoende al  eerste contacten te leggen en wanneer de klinische behandeling in de...


Aanleiding:Binnen het laatste gedeelte van de SPH-opleiding wordt er van de student verwacht dat zij een onderzoek gaat doen. Naar aanleiding van mijn derdejaarsstage binnen het team VTVB heb ik ervoor gekozen om voor dat team mijn onderzoek te doen. Er is al enige tijd de wens van de teamleider dat er onderzocht wordt wat de mogelijke meerwaarde is van de vakbegeleider binnen VW3. Momenteel is VW3 in transitie naar een High & Intensive Care (HIC) afdeling. Vanuit school moest er een...


Aanleiding: Transfore heeft als doelstelling een zorg- en behandelketen te bieden voor forensisch psychiatrische patiënten. Daarbij is de opzet de zorg en behandeling zo ambulant mogelijk vorm te geven. Om deze doelstelling te kunnen behalen zijn diverse onderwerpen van belang: instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten, zowel uit Transfore als zorgaanbieder als uit de verschillende onderdelen van Transfore. Een zo effectief en efficiënt mogelijke ketenzorg vergt samenwerking en afstemming...


Aanleiding is het sterk verhoogde fysieke gezondheidsrisico bij mensen met schizofrenie. Doelgroep behoudt, ondanks behandeling, veelal problemen t.a.v. functioneren/ psychopathologie/hoog terugvalpercentage. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bewegingsprogramma’s in de brede zin van het woord kunnen bijdragen aan een vermindering van gezondheidsrisico’s en gezondheidsbeleving.Om deze bewegingsprogramma’s te toetsen, moet lichamelijke fitheid op een betrouwbare, veilige, en gemakkelijk...


Pagina's