Overzicht Onderzoek

Aanleiding: Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van een sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met ASS. In de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autisme spectrum stoornissen bij volwassenen (2013) staat dat op grond van het beschikbare onderzoek men een sociale vaardigheidstraining niet kan aanraden. In een recent onderzoek van Van Essen e.a. (2014) werd wel een positief effect van de training gevonden, onder andere op de spannings- en frequentie schalen...


Aanleiding:In West-Europa vormen zorguitgaven de grootste single item kostenpost van de collectieve uitgaven en zet deze in toenemende mate onder druk. Een oplossing voor dit probleem wordt gezocht in de vorm van taakherschikking. De omvang en samenstelling van beroepsgroepen in de zorg zijn echter niet alleen belangrijke bepalende factoren voor de kosten van zorg, maar ook voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.


Rationale:E-health is binnen de ggz een beleidsspeerpunt om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. Er is echter nog weinig evidentie voor de effectiviteit. E-health voor cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) is nog weinig onderzocht. E-IMR, een gemengde interventie van e-health en standaard IMR-training, is ontwikkeld om het herstelproces van de cliënt te bevorderen. 


Aanleiding:Een substantieel deel van de zorg  binnen de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrische afdelingen van Dimence is gericht op diagnostiek en behandeling van cliënten met autisme spectrumstoornissen (nader te noemen als ASS). De vraag naar diagnostiek en behandeling neemt toe zonder dat we precies weten wat de achterliggende  mechanismen van autisme zijn en hoe we het beeld in zijn grote diversiteit moeten begrijpen.  Om problemen die mensen met ASS in het dagelijks leven ervaren te...


ACHTERGRONDBeweging en slaap zijn aan elkaar gerelateerd. Onduidelijk is wat de richting van het verband is tussen beweging en slaap en of dit verschillend is voor depressieve en niet-depressieve personen. DOELHet onderzoeken van de bidirectionele relatie tussen beweging en slaap in het dagelijks leven met herhaalde metingen bij depressieve en niet-depressieve personen.


Complexe PTSS is een ernstige vorm van PTSS met ingrijpende gevolgen voor zowel de betreffende patient als voor diens omgeving. Voor de behandeling van complexe PTSS wordt een gefaseerde behandeling voorgesteld, bestaande uit de fasen stabilisatie, verwerking en integratie. Dit onderzoek richt zich op de stabilisatiefase. Er zijn de afgelopen jaren meerdere trainingen ontwikkeld waarvan sommige wel en sommige geen effect is aangetoond. Niet eerder is het effect van een kortdurende groepsgewijze...


Recent onderzoek toont aan dat autisme spectrum stoornissen (ASS) bij 1% van de volwassen bevolking voorkomt. Bij naar schatting de helft van de volwassenen met ASS komen zo veel angst en depressieklachten voor dat het functioneren hierdoorernstig belemmerd wordt. Dit gaat gepaard met uitval op het werk, relatieproblemen, en sociaal isolement. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar, maar voor volwassenen met ASS zijn deze nog nauwelijks onderzocht op effectiviteit.


De studie Bipolar Genetics onderzoekt welk deel van het erfelijk materiaal verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit). Daarnaast willen we graag zoveel mogelijk leren over mogelijke omgevingsfactoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze stoornis.


Aanleiding: Mantelzorgers roepen vaak de hulp van een verpleegkundige in als zij manische symptomen herkennen bij de patient met een bipolaire stoornis. Mantelzorgers rapporteren een tekort aan professionele support. Onbekend is welke professionele hulp en begeleiding naasten nodig hebben in deze periode. Doel: Het doel van het onderzoek was te onderzoeken hoe verpleegkundigen intervenieren in verschillende fasen van een manie en hoe ze de therapeutische relatie met de patient en de...


Pagina's