Overzicht Onderzoek

Aanleiding: Depressie en angststoornissen zijn veel voorkomende gezondheidsproblemen onder volwassenen in Nederland. Deze stoornissen hebben een grote negatieve invloed op het functioneren en de kwaliteit van leven van de patient. Bovendien leiden dergelijke stoornissen jaarlijks tot enorme zorgkosten. Naast behandeling is er in toenemende mate evidentie voor preventie als kosteneffectief alternatief om de incidentie van psychische stoornissen te verminderen.


Doelstelling: Inzicht krijgen in het proces van persoonlijk herstel bij patienten met verslavingsproblemen in combinatie met Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Methoden: Cross-sectionele kwalitatieve studie met behulp van diepte-interviews met 21 SUD patienten met een comorbide ADHD (SUD+ADHD: N = 9) of ASD (SUD+ASD: N = 12).


Inleiding: Verpleegkundig onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opleiding en dagelijks praktijk van Verpleegkundig Specialisten / Nurse Practitioners. Het opzetten en uitvoeren van onderzoek is een uitdagende en interessante taak die soms soepel maar vaak ook problemen oplevert. Doel: Dit onderzoek exploreert deze problemen en ervaringen en heeft als doel het geven van praktische adviezen voor (toekomstige) verpleegkundige onderzoekers in de vorm van tips en trucs.


Centraal in deze studie staat de relatie tussen verschillende aspecten of dimensies van religie en/of levensbeschouwing enerzijds en de symptomen, het beloop en het behandelresultaat bij cliënten met angst- en/of stemmingsklachten anderzijds. Naar de verhouding tussen religie en angst- en/of stemmingsstoornissen is relatief weinig onderzoek gedaan, zeker in patiëntenpopulaties.


Er bestaat geen eensluidende opvatting over de vraag hoe therapeuten moeten omgaan met de tranen van cliënten en met hun eigen tranen. Gezien het geringe aantal onderzoeken dat er naar dit onderwerp gedaan is in de klinische geestelijke gezondheidszorg, is er veel onduidelijkheid voor geestelijke gezondheidszorg hulpverleners over huilen tijdens therapie. Is huilen tijdens therapie, zowel bij de cliënt als bij de therapeut, een aspect dat therapeuten beter kunnen vermijden ofwel proberen uit te...


Kwalitatief onderzoek naar de verpleegkundige deskundigheid en motieven van het preventieve aanbod van het KOPP programma (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen). Ten grondslag aan het onderzoek ligt het signaal dat er amper kinderen van ouders met psychische problemen werden aangemeld door interne intermediairs voor de preventieve interventies.


Abstract Het effect van Routine Proces Monitoring met behulp van de ORS / SRS schalen op de uitkomst van kortdurende wachtlijstbehandeling in de GGZ. Achtergrond:


Aanleiding: Voor dubbeldiagnose cliënten, met een verstoord slaappatroon, werd een slaapcursus ontwikkeld en gegeven. Hierin zijn verschillende niet-farmacologische interventies verwerkt, zoals stimuluscontrole, slaaphygiëne-educatie, cognitieve therapie en relaxatietraining. In veel kwantitatieve onderzoeken is het effect van deze interventies op de slaapkwaliteit onderzocht. Tot nog toe is nauwelijks tot geen kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaring van de slaapkwaliteit en het dagelijks...


Achtergrond: Vanuit de hulpverlening aan het kind wordt nauwe samenwerking met ouders verwacht, echter wanneer ouders eigen psychiatrische problematiek hebben blijkt de behandeling niet altijd gemakkelijk. In de praktijk blijkt dat het moeilijk is het contact met moeders met een borderline persoonlijkheidsproblematiek te blijven onderhouden waardoor de continuïteit en de kwaliteit van de behandeling van het kind onder druk komt te staan. Problemen rondom de opvoeding blijven hierdoor voort...


Pagina's