Overzicht Onderzoek

Deze studie betreft een evaluatiestudie naar de mogelijke effecten van deelname aan de psychomotorische therapie (PMT) module ‘Minder Boos’. Deze module betreft een vaststaand programma voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS) die problemen hebben in het reguleren van hun agressie. Aan dit onderzoek namen elf proefpersonen deel. De module bestond uit tien therapiesessies, huiswerkopdrachten, overdrachtsgesprekken naar ouders en een evaluatiegesprek.


Metaphor/introduction: Imagine a plant nursery has a plot of land. The land is full of all kinds of plants. The gardeners maintain the plants in the best possible way. Some plants need to be moved or pruned, while others need more water or sunlight. In this case the gardener has no organisation made to annual, biennial or perennial plants. If you organize plants upon entering, it’s possible to maintain plants more efficiently and effectively for plant (client/DBC), gardener (practitioner) and...


De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door een patroon van terugkerende depressieve, manische, euthyme of gemengde episodes. Acute manie veroorzaakt duidelijke beperkingen in sociaal en werk functioneren. Het kan behoorlijk ontwrichtend zijn voor families en naastbetrokkenen. Om de manie en de verwachtte consequenties ervan te stoppen consulteren de naastbetrokken de verpleegkundige die bij de behandeling van de patiënt betrokken is. Naastbetrokkenen rapporten echter een gebrek aan...


Alcohol is één van de meest gebruikte genotsmiddelen in Nederland en onder oudere patiënten een geaccepteerd middel. Alcoholgebruik heeft een sterke samenhang met psychiatrische problematiek zoals angst en depressie. Daarnaast kan het de oorzaak zijn van onder andere cognitieve- en slaapproblemen. Doordat ouderen minder vaak hulp zoeken, symptomen anders gelabeld worden en zij hun klachten niet koppelen aan alcoholgebruik komt de alcoholproblematiek niet altijd in beeld.


Executive walkrounds worden volgens een bepaald format en werkwijze uitgevoerd. Daarbij gaat het er om over thema’s als kwaliteit van zorg, veiligheid enz., in gesprek te gaan in de vorm van een semigestructureerd overleg. Medewerkers van een team en eventueel cliënten, patiënten of familie praten met het management en de regiodirectie over deze onderwerpen. Uit dit overleg komt een aanzet voor een verbetering. Na een half jaar vindt met de betrokkenen een vervolgoverleg plaats over de...


Inleiding: In Nederland heeft ongeveer 1.3% van de bevolking tussen 18 en 65 jaar de diagnose ‘Bipolaire Stoornis’ gekregen (de Graaf, 2011). Voor jongvolwassenen in de vruchtbare leeftijd kan deze diagnose de zwangerschapswens beïnvloeden. Hoe vrouwen het besluitvormingsproces rondom gezinsplanning en zwangerschap beleven is niet bekend geworden uit de literatuur. Om als hulpverleners mogelijk beter aan te sluiten bij vrouwen in de fase van besluitvorming kan het van belang zijn te weten wat...


Achtergrond: Door middel van een case-study is gekeken naar waar een ondersteuningsprogramma voor naastbetrokkenen aan zou moeten voldoen. Methode: Behoeften onderzoek middels interviews met open vragen aan de hand van topics en triangulatie door een content analyse van verschillende bronnen. Resultaten: ADHD heeft een grote invloed op het gezin, naastbetrokkenen geven voorkeur aan een andere invulling van ondersteuningsprogramma’s dan zorgprofessionals en een virtuele ontmoetingsruimte voor...


Een manische episode kan duidelijke beperkingen in werk, of normale sociale activiteiten, of relaties met anderen veroorzaken en is geassocieerd met een slecht gezin functioneren. Correlaties bestaan tussen veranderen van de patiënts stemming en het niet begrijpen van de patiënts gedrag door de naast betrokkenen, zich terugtrekken uit sociaal contact door naast betrokkenen en hun gevoel van hulpeloosheid hopeloosheid. Het door mantelzorgers gerapporteerde tekort aan professionele support is...


Medimate heeft een systeem ontwikkelt, het Medimate MiniLab,waarmee het mogelijk is in een druppel bloed uit een vingerprik de lithium spiegel te bepalen. Dat met de Medimate technologie een nauwkeurige en betrouwbare lithiumspiegel bepaling mogelijk is werd in december 2009 al aangetoond. Het grote probleem was echter dat te veel metingen door het systeem werden afgekeurd en er geen meetresultaat werd vrijgegeven. Om dit het hoofd te kunnen bieden werd het systeem volledig gewijzigd, waardoor...


Achtergrond: De aanwezigheid van een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) heeft een ongunstig effect heeft op het beloop van een bipolaire stoornis (BiS). Naast een zeer ongunstig ziektebeloop is er tevens sprake van een slechtere prognose en respons op medicatie, langere behandelduur, frequentere psychiatrische opnames (c.q. hogere kosten), hogere drop-out, verhoogde kans op middelenmisbruik, toename van het suiciderisico en meer beperkingen in het sociale en beroepsmatige functioneren....


Pagina's