Overzicht Onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan naar de ervaring van herstel bij cliënten met verslaving of psychiatrische problematiek. Hieruit blijkt dat hulpverlening belangrijke rol kan spelen in de ondersteuning van cliënt in dit proces. Deze studie onderzocht ervaring van herstel van cliënten met verslaving én psychiatrische problematiek (ADHD).


In de klinische praktijk wordt men regelmatig geconfronteerd met complexe vraagstukken rondom de diagnostiek van autisme en schizofrenie; op diverse terreinen is de overlap tussen beide stoornissen groot gebleken en het instrumentarium om verfijnde differentiaaldiagnostiek uit te voeren ontbreekt vooralsnog. Huidige studie is uitgevoerd vanuit fenomenologisch perspectief; het onderzoek heeft zich gericht op de overeenkomsten en verschillen tussen autisme en schizofrenie met betrekking tot de...


Inleiding: Mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) ondervinden problemen met het verwerken van het emotionele discours. Dit betreft het navertellen van verhalen met een emotionele lading, het herinneren van emotionele gebeurtenissen in het eigen leven en het leggen van causale verbanden tussen eerdere gebeurtenissen en daaropvolgende  gedragsresponsen (Barnes et al, 2009; Capps et al, 2000; Losh et al, 2006). Anderzijds hebben mensen met ASS meer algemene moeite omde globale context te...


Dit onderzoeksproject vraagt aandacht voor de existentiële dimensie bij schizofrenie of een psychotische stoornis. Zingeving en verlieservaring zijn belangrijke thema’s die nader onderzoek verdienen in relatie tot biopsychosociaal welzijn. Achterliggende gedachte is dat herstel bij schizofrenie afhankelijk is van 1) het verwerken van ziekte-gerelateerde verliezen, 2) persoonlijk zin geven aan de eigen ziekte, en 3) op basis hiervan nieuw inzicht en een nieuwe identiteit ontdekken waarin de...


De RAADS-R is een instrument van 80 items dat gebruikt kan worden om autisme spectrum stoornissen (ASS) bij volwassenen te helpen diagnosticeren. Ritvo heeft de vragenlijst ontwikkeld bij het Child Study Center in Yale en recent de herziene versie getoetst bij 201 volwassenen met ASS en 578 controles. De psychometrische eigenschappen waren indrukwekkend: een sensitiviteit van 97%, een specificiteit van 100% en een testretest betrouwbaarheid van .987*(Ritvo et al, 2011).


Aanleiding: Binnen de groep volwassen vrouwen met verslaving valt op dat ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS) laat gediagnosticeerd worden. Meestal waren andere klachten (depressie, angst en andere vormen van comorbiditeit, bijvoorbeeld borderlinepersoonlijkheidsstoornissen) vaak in relatie tot negatieve life events reden voor consultatie algemene psychiatrie.


Aanleiding voor dit onderzoek is het idee dat mensen met As II cluster C persoonlijkheidsproblematiek vatbaar zijn voor het ontwikkelen van As I stemmings- en angststoornissen. Er is geen onderzoek beschikbaar naar de effectiviteit van de gecombineerde behandeling van beide stoornissen.


Ons onderzoek is uitgevoerd in het circuit Spoedeisende Psychiatrie te Zwolle. De Spoedeisende Psychiatrie biedt gespecialiseerde spoedeisende psychiatrische zorg, behandeling en begeleiding voor mensen met acute psychische problemen tussen de 18 en 65 jaar. Het doel van het onderzoek was om zicht te krijgen op welke wijze de Spoedeisende Psychiatrie werkt met betrekking tot het inzetten van naastbetrokkenen bij de behandeling en met name bij het verminderen van Dwang en Drang.


Bij Dimence (Almelo) kunnen cliënten met een angst- of stemmingsstoornis kiezen voor een online of ‘face-to-face’ behandeling.Als een cliënt voor een online behandeling kiest, krijgt hij eerst een online psycho-educatie programma met e-mailbegeleiding van een behandelaar. In augustus 2011 is een onderzoek gestart naar het gebruikersprofiel, motivatie en gedrag bij dit programma. Het gebruikersprofiel wordt vastgelegd middels sociaal demografische variabelen en het niveau van psychische klachten...


Aanleiding: Uit eerder uitgevoerd kwantitatieve onderzoek is gebleken dat er op diverse levensgebieden hulpvragen en zorgbehoeften aanwezig zijn bij patiënten met SUD en ADHD en patiënten met SUD en ASD. Probleemstelling: Er is geen wetenschappelijke kennis over de inhoud van de hulpvragen en zorgbehoeften binnen het verpleegkundig domein van patiënten met SUD en ADHD en/of ASD. Vraagstelling: Welke betekenis geven volwassen patiënten met verslavingsproblematiek en ADHD of ASD aan hulpvragen en...


Pagina's