Overzicht Onderzoek

Asielzoekers en vluchtelingen verlaten hun thuisland vanwege onveiligheid en gevaar, worden tijdens hun vlucht vaak opnieuw blootgesteld aan gevaar en hebben in hun gastland relatief veel psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen. Angst, depressie en PTSS komen vaker voor (13-2520%) dan in de gemiddelde Nederlandse bevolking (GAS 2,3 depressie 5,8 5%). Ook de incidentie van psychotische stoornissen is verhoogd onder vluchtelingen migranten. Migratie en acculturatie doen een beroep op de...


Aanleiding:Genetische studies schatten de erfelijke component bij ASS op 70-80% (Geschwind, 2011). Verschillende onderzoekers bestudeerden multiple incidence (multiplex) gezinnen met autisme, zij definieerden multiplex meestal als gezinnen met meerdere kinderen met ASS. Onderzoek bevestigde dat autisme-kenmerken bij ouders in multiplex gezinnen sterker aanwezig zijn dan in gezinnen met slechts een gezinslid met ASS (simplex) (Piven et al., 1997)


Prenatale hechting, welke zich gedurende de zwangerschap ontwikkeld,  zorgt ervoor dat de ouder het ongeboren kindje en diens behoeften wil leren kennen, er beschermingsdrang ontstaat en de leefstijl aangepast wordt aan de zwangerschap. Ook beïnvloedt het de ontwikkeling van postnatale moederlijke betrokkenheid. Vrouwen met een psychiatrische stoornis lopen een groter risico op verstoorde prenatale hechting. Onderzoek bij gezonde japanse vrouwen wees uit dat de hechting vergroot kan worden met...


AchtergrondMeerdere factoren kunnen volwassenen met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking uit balans brengen en leiden tot een crisis en mogelijke opname. De ervaringskennis van naastbetrokkenen over deze factoren is niet beschikbaar. DoelDoel van dit onderzoek is kennis te ontsluiten bij naastbetrokkenen om de zorg te verbeteren.


Ongeveer 40-60% van de volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heeft ook een verstandelijke beperking (VB) (Kraijer, 2004; Gezondheidsraad, 2009). Ondanks deze cijfers blijkt in de klinische praktijk dat het voor volwassenen met ASS en VB ingewikkeld is om adequate zorg en behandeling te ontvangen. Velen ontvangen in Nederland noodgedwongen de zorg en behandeling vanuit één systeem. Een van de belangrijkste problemen van deze groep volwassenen is dat zij grote stress ervaren in hun...


AanleidingAntidepressiva tijdens de zwangerschap. Verstandig? Gek genoeg weet niemand zeker of het voor moeder en kind veilig is om gedurende de zwangerschap antidepressiva te blijven gebruiken. Maar het gebeurt wel. Sterker nog: in Nederland gebruikt maar liefst 2 tot 3% van alle zwangere vrouwen antidepressiva. Dat zijn ongeveer 4000 tot 6000 vrouwen per jaar. 


Aanleiding:Er is weinig bekend of beperkingen in het cognitieve functioneren bij patiënten met een bipolaire stoornis ook interfereren met het maatschappelijk participeren van deze patiënten. Mocht er sprake zijn van een samenhang dan is het van belang hier aandacht aan te besteden zodat het zorgaanbod en de ondersteuningsmogelijkheden voor deze patiënten kunnen worden verbeterd.


De aanleiding van het onderzoek is dat de beeldvorming van autisme (ASS) niet overeen lijkt te komen met de presentatie van hoogfunctionerende vrouwen met autisme (HFA). Zowel het ‘bekende’ mannelijke profiel van autisme, als het compenserende en camouflerende gedrag spelen hierbij een belangrijke rol. Dit kan de scheve verhouding in de prevalentie van autisme tussen mannen en vrouwen mede verklaren. Problemen bij vrouwen worden vaak verklaard vanuit secundaire problematiek, zoals angst- of...


Achtergrond: Naar schatting profiteert 30% van de mensen met chronische of recidiverende angst- en of stemmingsstoornissen onvoldoende van de voorgeschreven behandelingen uit de multidisciplinaire richtlijn ggz. Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) zou een passend alternatief voor deze doelgroep kunnen zijn, maar is binnen een heterogene patientengroep vooralsnog weinig onderzocht.


Pagina's