Overzicht Onderzoek

Aanleiding:De inzet van technologie biedt vele mogelijkheden voor de geestelijke gezondheidszorg, waaronder meer regie en toegankelijkheid voor cliënten door middel van zelfmanagement, en meer focus op preventie door een vroegtijdigere aanpak. Zo kan de zorg beter aansluiten bij de behoeften van de cliënt en kwalitatief hoogwaardig blijven, ook bij een landelijk groeiende vraag. Langzaamaan neemt de inzet van ‘eMental health’ dan ook toe, met recent een grote boost ten gevolge van de COVID-19...


Huidige behandelmethoden binnen de verslavingspsychiatrie zijn voornamelijk probleemgericht, waarbij de focus ligt op het verminderen van stoornissen en symptomen. Positieve psychologie richt zich naast symptoomreductie op het vergroten van het welbevinden en optimaal functioneren, wat terugval zou kunnen verminderen. Positieve Psychologie Interventies (PPI’s) zijn relatief kleine en eenvoudige interventies die onder begeleiding of zelfs als zelfhulp ingezet kunnen worden. Er is nog geen...


Binnen de forensische behandeling is het terugdringen van het recidiverisico het primaire doel. Om dit te realiseren richt de behandeling zich op veranderbare factoren die samenhangen met recidive, de zogenoemde dynamische risicofactoren. Gewoonlijk worden deze factoren via interviews, observaties en schriftelijke registratieopdrachten in kaart gebracht en opgevolgd. Gezien tekorten in de zelfregulatie en/of de behandelmotivatie van forensische patiënten zijn schriftelijke registraties vaak...


Aanleiding:Het hebben van een bipolaire stoornis in combinatie met middelengebruik (BPSM) heeft een slechte prognose op het herstel (Levy, Manove, & Weiss, 2012). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een herstelgerichte benadering belangrijk is in de behandeling van patiënten met BPSM. Dit onderzoek valt binnen de onderzoekslijn van “herstelgerichte diagnostiek” van het lectoraat Zorginnovatie in de psychiatrie en vindt plaats binnen Dimence, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Drenthe...


Binnen de forensische behandeling is het terugdringen van het recidiverisico het primaire doel. Om dit te realiseren richt de behandeling zich op veranderbare factoren die samenhangen met recidive, de zogenoemde dynamische risicofactoren. Gewoonlijk worden deze factoren via interviews, observaties en schriftelijke registratieopdrachten in kaart gebracht en opgevolgd. Gezien tekorten in de zelfregulatie en/of de behandelmotivatie van forensische patiënten zijn schriftelijke registraties vaak...


Aanleiding:De huidige coronacrisis heeft een enorme invloed op de samenleving en dus ook op de GGZ. De werksituatie in de GGZ is in rap tempo aangepast aan de coronamaatregelen, zodat onder andere contact met patiënten nu grotendeels online plaatsvindt, ook wel ‘telepsychiatrie’ genoemd. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt om aangepaste werkwijze van personeel. Het huidige onderzoek, het Oostwest Project: Online Onderzoek bij Stichting Transfore naar Werksituatie En Sensorische...


Aanleiding:Vroegtijdige uittreding door afnemende betrokkenheid bij het werk leidt tot een toenemend tekort aan verpleegkundigen. Vanuit een sociaal netwerk perspectief wordt de rol van sociale steun onderzocht in het omgaan met werkervaringen en gerelateerd aan werkbetrokkenheid. Met een smartphone app worden sociale netwerken en werkervaringen gemeten en gecombineerd met interviews. In dit onderzoek wordt de contagion-buffer hypothese voorgesteld: verminderde werkbetrokkenheid is aanstekelijk...


Inleiding: Epidemiologische studies benadrukken de moeilijkheden van het diagnosticeren van de bipolaire stoornis (BS). Personen met een BS ervaren soms 10 jaar lang symptomen voordat een (hypo)manische episode wordt geïdentificeerd. Er zijn verschillende vragenlijsten voor het vaststellen van een (hypo)manie beschikbaar. Echter, deze vragenlijsten vertrouwen op observatie van de symptomen door een clinicus, waardoor het niet geschikt is om meer onderliggende (hypo)manische symptomen te meten....


Het onderzoek is bedoeld om te er achter te komen waarom hoog opgeleide professionals in de GGZ IT-innovaties zo moeizaam adopteren. Wat is de relatie met de professionele identiteit die iemand ervaart? En worden IT-innovaties mogelijk gezien als een bedreiging op die professionele identiteit? Antwoorden op deze vragen geven mogelijk richting aan aanknopingspunten om uiteindelijk de innovatiegraad te verhogen.​Middels een uitgezette vragenlijst onder alle ambulante zorgprofessionals van...


Aanleiding:Binnen de forensische psychiatrie is het belangrijkste doel van de behandeling het voorkomen van delicten. Andere belangrijke doelen zijn: Het terugkeren van risico’s in de maatschappij; een veilige deelname van de patiënten aan de samenleving en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie heeft sinds 2002 diverse zorgprogramma’s ontwikkeld. Sinds 2018 is er een zorgprogramma ontwikkeld wat speciaal gericht is op de...


Pagina's