Overzicht Onderzoek

Deelonderzoek D*Phase psychotherapy study.Doel deelonderzoek:Het doel van dit deelonderzoek binnen de grotere d*phase studie is om beter helder krijgen of het door gebruik te maken de Personalized Advantage Index (PAI) methode, mogelijk is om een meer op het individu toegesneden vorm van indicatiestelling voor psychotherapie mogelijk te maken.Hierbij zal apart gekeken worden, naar een PAI voor elk van verschillende gemeten uitkomsten uit de d*phase studie (depressieve klachten, kwaliteit van...


InleidingEen zwangerschap is een life-event welke bij vrouwen met een psychiatrische aandoening een complicerende factor kan vormen. Afgelopen decennium is kennis ontwikkeld op het gebied van factoren die een rol spelen bij preventie, detectie en behandeling van psychische aandoeningen pre-, peri- en postpartum.Dimence biedt vanuit de polikliniek ‘Psychiatrie en Zwangerschap’ vrouwen met psychiatrische problematiek ondersteuning bij de kinderwens, zwangerschap en postpartum door advies,...


nleiding:In augustus 2018 is een verkennend pilot onderzoek gedaan naar de inzet van de ‘companion pet dog’ (hierna: robothond) bij mensen met een autismespectrumstoornis die in klinische behandeling zijn bij Lorna Wing, onderdeel van het Specialistische Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS), Dimence. Het betreft een pluche robothond die blaft als je tegen hem praat, die geaaid en geknuffeld kan worden en die een nagebootste hartslag heeft waarvan de frequentie afneemt naarmate de hond meer...


Het promotieonderzoek borduurt voort op een in 2017 gestart RAAK-Publiek onderzoek getiteld ‘De bijdrage van ervaringsdeskundigheid van professionals in de praktijk van zorg en welzijn1’. Een eerste kwantitatieve meting (n=1890) en kwalitatieve dataverzameling versterken de aanname dat een aanzienlijk percentage (45%) van de professionals een potentieel aan ervaringskennis heeft en een deel van hen wil dit ook wil benutten. Professionals ervaren vaak nog moeilijkheden om de beide rollen (...


Het doel van dit initiatief is om met behulp een algoritme, dat wordt gemaakt m.b.v. Machine Learning, een voorspellingstool te ontwerpen voor de basis-ggz. Gedurende de behandeling kan de tool aangeven wie er wel/niet zal profiteren van de behandeling. Er wordt oa. gebruik gemaakt van ROM-tussenmetingen. Dit is een samenwerking van een aantal ggz-aanbieders en het Trimbos. Er worden geen data gedeeld. Onderzoekers van de ggz-aanbieders analyseren de data van hun eigen organisatie en werken...


Aanleiding:De multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen (Kupka et al., 2015) adviseert om zelfmanagement te bevorderen bij mensen met een bipolaire stoornis door middel van het opstellen van een signaleringsplan. Er is echter geen duidelijk beeld hoe patiënten hun gedrag, emoties en acties daadwerkelijk beschrijven en of er overeenkomsten zijn in de wijze waarop zij hun signaleringsplan vormgeven. Hierdoor is er veel verschil in de uitwerking van signaleringsplannen.DoelstellingHet...


Aanleiding:Binnen ggz- instelling Dimence wordt er gewerkt met signaleringsplannen. Tijdens de behandeling wordt het signaleringsplan als interventie ingezet om patiënten inzicht te laten krijgen in de signalen en symptomen die specifiek voor de desbetreffende patiënt zijn met als doel het voorkomen van terugval. Er is nog maar weinig bekend over hoe patiënten met een dubbele diagnose hun gedrag, waarnemingen en gedachten beschrijven in de verschillende fases van het signaleringsplan en welke...


Binnen Dimence zijn de traditionele acute opnameafdelingen omgebouwd naar HIC-afdelingen. Binnen de drie regio’s worden in Almelo en Deventer sinds een aantal jaren gewerkt volgens het HIC-model, regio Zwolle is per maart 2019 gestart. Dit betekent dat separeers niet meer bestaan binnen de acute opnameafdelingen van Dimence en daar alleen nog maar wordt gewerkt met Extra Beveiligde Kamers (EBK). Op dit moment is er nog geen wetenschappelijke evidentie bekend over de veranderingen binnen acute...


Inleiding:Metabole verstoringen bij patiënten met een psychiatrische aandoening is een bekend probleem, wat kan leiden tot somatische comorbiditeit. Dit resulteert in dat psychiatrische patiënten 10-15 jaar eerder komen te overlijden in vergelijking tot de gezonde populatie. Een deel lijkt te worden veroorzaakt door de psychofarmaca, maar gewichtstoename en glucose verstoringen treden ook op bij patiënten die geen psychofarmaca gebruiken. Daarnaast is bekend dat het percentage van...


Pagina's